Redni broj Volumen Godina izdavanja Autori Naslov str.
1 1 1947   Historijat Geološko-rudarskog instituta u Zagrebu V
2 1 1947 Herak, Milan Prilog stratigrafskom rasčlanjivanju mezozojskih naslaga jugozapadnog dijela Žumberačke gore 3
3 1 1947 Takšić, Antun O ugljonosnim naslagama na sjeverozapadnim padinama Kalničke gore 6
4 1 1947 Herak, Milan Starost i sistematske značajke spiljskog medvjeda Hrvatske 12
5 1 1947 Kochansky, Vanda Eocenski koralji i hidrozoi Dubravice i Ostrovice u Dalmaciji 48
6 1 1947 Margetić, Marko Tektonski poremećaju kao temelj postanka krških polja Srednje Dalmacije 68
7 1 1947 Miholić, Stanko Mineralne vode pohorskog područja 111
8 1 1947 Poljak, Josip O zaleđu Velebita 125
9 1 1947 Šuklje, Fran Geološke bilješke o Bilo Gori 149
10 1 1947 Šuklje, Fran Werfenske naslage Zrmanje 168
11 1 1947 Tajder, Miroslav Albitski dolerit iz Nakop potoka u Požeškoj gori 182
12 1 1947 Tajder, Miroslav Problem pojave kremena u olivinskom bazaltu od Kutjeva 198
13 1 1947 Takšić, Antun Prinos poznavanju prapora istočne Hrvatske 202
14 1 1947 Takšić, Antun Prinos poznavanju gornjokarbonske flore Golice 232
15 2-4 1952 Anić, Dragutin Gornjooligocenske naslage južnog pobočja Ivančice u Hrvatskoj 7
16 2-4 1952 Poljak, Josip Predpaleozojske i paleozojske naslage Papuka i Krndije 63
17 2-4 1952 Barić, Ljudevit Optički fluorit u okolini Kreševa u Bosni 83
18 2-4 1952 Miholić, Stanko Geokemijska metoda za istraživanje rudišta 87
19 2-4 1952 Poljak, Josip Pojava starih krških oblika i njihova veza sa rudnim ležištima područja Debeljaka na sjevernom Velebitu 99
20 2-4 1952 Tajder, Miroslav Prinos poznavanju pegmatita Morihova u Makedoniji 111
21 2-4 1952 Margetić, Marko Bituminozne stijene Dalmacije 117
22 2-4 1952 Petrunić, Aleksander Bitumen i bituminozni škriljavci 141
23 2-4 1952 Sarnavka, Roman Otvaranje vodnih horizonata na Brionskim otocima 151
24 2-4 1952 Soklić, Ivan Prilog poznavanju gornjepontskih ugljonosnih naslaga Bilogore 177
25 2-4 1952 Tolić, Ljubomir Prilog reambulaciji geološke karte Lošinj Mali - Lun 184
26 2-4 1952 Tolić, Ljubomir Dvije pećine iz okolice Biograda n/m Dalmacija 188
27 2-4 1952 Babić, Bogdan Geološka terminologija  193
28 5-7 1951-1953 Herak, Milan O geološkim prilikama područja Korane uzvodno od Slunja 7
29 5-7 1951-1953 Schumacher, Friedrich & Stier, Karl Kritischer Beitrag zur Kenntnis der Lagerstätten Jugoslaviens 25
30 5-7 1951-1953 Barić, Ljudevit O optičkim svojstvima vivijanita iz Pasjače planine 35
31 5-7 1951-1953 Barić, Ljudevit Barit iz Mažića (Trepča) kod Kosovske Mitrovice 39
32 5-7 1951-1953 Barić, Ljudevit Osvrt na neke tvrdnje u radu o petrografskom sastavu šire okolice Lukovske Banje na Kopaoniku 40
33 5-7 1951-1953 Crnolatac, Ivan Geologija otoka Visa 45
34 5-7 1951-1953 Tajder, Miroslav Biotitski dacit od Sasa kraj Srebrenice u Bosni 63
35 5-7 1951-1953 Anić, Dragutin Starost naslaga sa smeđim ugljenom u Bosni, Hercegovini i Dalmaciji 73
36 5-7 1951-1953 Jurković, Ivan Augitsko-labradorski andezit od Orašina jugoistočno od Bakovića 111
37 5-7 1951-1953 Soklić, Ivan Stratigrafija naftonosnog tercijara sjeverne Bosne 127
38 5-7 1951-1953 Takšić, Antun Pliocenske naslage okolice Novske i Nove Gradiške 149
39 5-7 1951-1953 Ožegović, Franjo O geologiji i paleogeografiji SW dijela Moslavačke gore 185
40 5-7 1951-1953 Zagorac, Željko Istraživanje vode u kršu i upotreba primjenjene geofizike 201
41 5-7 1951-1953 Sedlar, Jožica Geoelektrična ispitivanja za nalaz vode u kršu na otocima 217
42 5-7 1951-1953 Krulc, Zvonimir Geomagnetska istraživanja na otoku visu 225
43 5-7 1951-1953 Šikić, Dragutin O mogućnosti nalaska novih produktivnih ugljonosnih naslaga u Pazinskom bazenu Istre 229
44 5-7 1951-1953 Galović, Stjepan Prilog geološkom puznavanju strukture Križ 255
45 5-7 1951-1953 Jurković, Ivan Ni-lineit (siegenit) i milerit u turmaliniziranom baritu kod Brestovskog u srednjebosanskom rudogorju 273
46 5-7 1951-1953 Kochansky-Devide, Vanda Permske foraminifere i vapnenačke alge okolice Bara u Crnoj gori 295
47 5-7 1951-1953 Nedela-Devide, Donata Nalazi globotrunkana u Medvednici, Zrinskoj gori, Boki kotorskoj i okolici Budve 299
48 5-7 1951-1953 Barić, Ljudevit Nagibni kompenzatori 316
49 5-7 1951-1953 Rozgaj, Stanko Potrebe i mogućnosti oplemenjivanja slabih željeznih rudača 359
50 5-7 1951-1953 Kochansky-Devide, Vanda & Pavlovsky, Melita O miocenu i oligocenu nekuh bušotina okolice Šumećana 365
51 5-7 1951-1953 Jurković, Ivan Novo otkrivena eruptivna pojava na brdu Inač kod Kreševa 367
52 5-7 1951-1953 Tolić, Ljubomir Boksitna ležišta otoka Paga 373
53 5-7 1951-1953 Babić, Bogdan 1852-1952 Stotinu godina hrvatske geologije 377
54 5-7 1951-1953 Babić, Bogdan Nova podjela gornje krede u Njemačkoj 386
55 8-9 1956 Kochansky-Devide, Vanda Donjopermske fuzulinide Sustaša kod Bara u Crnoj gori 7
56 8-9 1956 Herak, Milan O nekim hidrgeološkim problemima Male kapele 19
57 8-9 1956 Anić, Dragutin Prilog geologiji otoka Korčule 39
58 8-9 1956 Herak, Milan O mezozoiku područja Korane između Barilovića i Poloja 53
59 8-9 1956 Papp, A. Paläontologische Beobachtungen im Pannon von Podsused bei Zagreb 67
60 8-9 1956 Papp, Adolf & Muldini, Slavica Fossilien aus Bohrungen in der Umgebung von Bunjani und Križ (Kroatien) 81
61 8-9 1956 Ožegović, Franjo Koje su staosti nosioci nafte u Šumečanima i Bunjanima? 93
62 8-9 1956 Muldini, Slavica O mikrofauni bušotine Bunjani 15 107
63 8-9 1956 Kostić-Podgorska, Valerija Gornjokarbonski korali iz Trgovske gore (Banija) 115
64 8-9 1956 Šikić, Dragutin Prilog geologiji pozadine Biokova 123
65 8-9 1956 Šikić, Dragutin Nova nalazišta danijena u Dalmaciji 137
66 8-9 1956 Nonveiller, Ervin Klizište Zalesina 141
67 8-9 1956 Malez, Mirko Đulin ponor u Ogulinu 153
68 8-9 1956 Malez, Mirko Postmortalne pojave na kostima pećinskog medvjeda (Ursus spelaeus) iz Medvjeđe pećine (lokve) 173
69 8-9 1956 Barić, Ljudevit & Tajder, Miroslav Pirofilitni škriljavac od Parsovića u Hercegovini 187
70 8-9 1956 Tajder, Miroslav Albitski riolit od Blackog u Požeškoj gori 191
71 8-9 1956 Golub, Ljubo Anglezit iz rudnika Ljubije kod Prijedora u Bosni 197
72 8-9 1956 Trubelja, Fabijan Diopsid od sela Vrbsko u Makedoniji 217
73 8-9 1956 Miholić, Stanko Kemijska analiza termalnog vrela u Fojnici 225
74 8-9 1956 Babić, Bogdan In memoriam: Dr. Fran Tućan 241
75 8-9 1956 Takšić, Antun In memoriam: Prof. Marko Margetić 247
76 10 1957 Herak, Milan Znanstveno djelo Dragutina Gorjanović-Krambergera 1
77 10 1957 Ožegović, Franjo & Kochansky-Devide, Vanda Životni put Dragutina Gorjanovića 9
78 10 1957 Kochansky-Devide, V. & Malez, M. Bibliografija Gorjanovićevih radova i članci o Gorjanoviću 17
79 10 1957 Herak, Milan Novi nalazi sferokodija u Hrvatskoj i Sloveniji 31
80 10 1957 Kochancky-Devide, Vanda O fauni marinskog miocena i o tortonskom "šliru" Medvednice (Zagrebačka gora) 39
81 10 1957 Pavlovsky, Melita Prilog poznavanju miocenskih gastropoda Zaprešić-brijega kraj Samobora 51
82 10 1957 Milan, Ante Prilog poznavanju eocenske faune moluska sjeverne Dalmacije 57
83 10 1957 Malez, Mirko Pećina Medvednica (Ogulin) 71
84 10 1957 Šinkovec, Boris Pojava cinkove i olovne rude na Lisini kod Srba u Lici 83
85 10 1957 Polšak, Ante Nova nalazišta prominskih klastičnih sedimenata u Hrvatskom Primorju 91
86 10 1957 Vragović, Mihovil Natrijski trahit iz okolice Vojnića 105
87 10 1957 Golub, Ljubo Bazalt-andezit kod Popovca u Baranji 111
88 10 1957 Krulc, Zvonimir Primjena geomagnetske metode na željeznim rudištima malog magnetskog susceptibiliteta u Bešlincu 123
89 10 1957 Kochansky-Devide, Vanda O miocenskim ježincima i koraljima sjeverne Bosne 135
90 11 1958 Poljak, Josip Razvoj morfologije i hidrogeologije u dolomitima dinarskog krša 1
91 11 1958 Kochansky-Devide, Vanda Nalazišta neošvagerinskih fauna južne Crne gore 21
92 11 1958 Kochansky-Devide, Vanda Neošvagerinske faune južne Crne gore 76
93 11 1958 Kochansky-Devide, Vanda Izmjena generacija vrste Orbitopsella praecursor u lijasu Plitvica 77
94 11 1958 Sabioncello, P., Takšić, A. & Korač, V Novo ugljeno nalazište na Krndiji 87
95 11 1958 Malez, Mirko Pećine, jame i ponori Bitelićke krške zaravni 101
96 11 1958 Barić, Ljudevit O osnovnim elementima kolevilna, o dimorfizmu i o trimorfiji ZrSiO4-tvari 123
96-1 11 1958 Majer, V. & Jurković, I. Diorit Bijele Gromile južno od Travnika u Srednjebosanskom Rudogorju 129
97 11 1958 Jurković, Ivan Metalogenija Petrove gore u jugozapadnoj Hrvatskoj 229
98 11 1958 Anić, Dragutin Starost andezitnih erupcija u Hrvatskom zagorju 261
99 11 1958 Barić, Ljudevit O sadržaju alkalija u distenu s osobitim obzirom na nove podatke koje je objavio HENRIQUES 267
100 12 1959 Pavlovsky, Melita O heterosteginama i  njihovim nalazištima u Hrvatskoj 23
101 12 1959 Kranjec, V.  Prilog geologiji područja Šibenik-Vinišće 37
102 12 1959 Crnolatac, Ivan & Milan, A. Prilog poznavanju prominskih naslaga Like 49
103 12 1959 Polšak, Ante Rudisti i neki drugi fosili okolice Vrpolja i Perkovića u Dalmaciji 53
104 12 1959 Jurković, Ivan Pojava barita u Hrvatskoj 77
105 12 1959 Malez, Mirko Prilog poznavanju pećinskih medvjeda Ćićarije u Istri 95
106 12 1959 Jurković, Ivan Magnetitno ležište Muhamedbegova Prisjeka kod Ključa u Bosni 115
107 12 1959 Jurković, Ivan & Zalokar, B. Notes on the Minerals in Wuntho Region (Burma) 125
108 12 1959 Herak, Milan Prilog geologiji i hidrogeologiji otoka Hvara 135
109 12 1959 Krulc, Zvonimir Primjena geoelektrične metode geofizičkog ispitivanja u građevinarstvu 149
110 12 1959 Anić, Dragutin Karakter flora i klime tercijara na području FNRJ 191
111 12 1959 Marić, L. Mineralne facije u metamorfnim stijenama Medvednice (Zagrebačke gore) 205
112 12 1959 Miletić, P. & Kranjec, V. O geološkim odnosima u slivu rijeke Jale (Tuzlanski basen) 219
113 12 1959 Jurković, Ivan & Zalokar, B. The ore occurence of the Shangalon area, Southwest of Kawlin, Upper Burma 235
114 12 1959 Babić, Ž. Prilog geologiji Ivanšćice 269
115 12 1959 Miladinović, M. Beleška o nalasku anhidrita u slojevima gornje krede kod Ulcinja 273
116 12 1959 Zalokar, B. In memoriam: Boris Tribusson 279
117 12 1959 Malez, Mirko In memoriam: Dr. Otokar Kadić 280
118 13 1960 Herak, Milan Geologija Gračačkog polja u Lici 31
119 13 1960 Crnković, B. Hornblende-peridotit na sjevernoj strani Medvednice 57
120 13 1960 Kochansky, V. & Herak, M. On the Carboniferous and Permian Dasycladaceae of Yugoslavia 65
121 13 1960 Kranjec, V., Amšel, M., Pavlovsky, M. & Kochansky-Devide, V. Prilog geologiji i paleontologiji neogena Dobošnice 97
122 13 1960 Ivanović, A. Nova nalazišta keramosferina u Dalmaciji i njihovo stratigrafsko značenje 109
123 13 1960 Ivanović, A. Kratak prikaz geologije otoka Žirje, Kakan, Kaprije, Tiat i Zmajan 115
124 13 1960 Pletikapić, Ž. Građa Savske potoline na području između Zrinske i Moslavačke gore 121
125 13 1960 Erceg, B. Analiza spora i polena iz lignita Lepavine 133
126 13 1960 Tajder, Miroslav Dacit od Potočara kraj Srebrenice (Bosna) 145
127 13 1960 Jurković, Ivan Polymetal Parageneses of the ore occurences in the catchment area of the Srebrenjak brook south of the town Dvor na Uni in Croatia 149
128 13 1960 Miholić, Stanko Radioaktivne vode iz sedimenata 163
129 13 1960 Anić, Dragutin Prilog poznavanju gornjeg oligocena u Hrvatskom Zagorju 171
130 13 1960 Malez, Mirko O nosorogu iz pliocenskih taložina kraj Klanjca (Hrvatsko Zagorje) 175
131 13 1960 Herak, Milan & Kochansky, Vanda Gymnocodiacean calcareous algae in the Permian of Yugoslavia 185
132 13 1960 Pamić, J. Kontaktnometamorfne pojave u trijaskim sedimentima južno od Prozora (Bosna i Hercegovina) 197
133 13 1960 Pavlovsky, Melita Novi elementi faune Zaprešić-brijega kraj Samobora 213
134 14 1961 Šikić, D. & Tomić, A. Novi pogled na tektoniku Labinskog bazena 35
135 14 1961 Papp, A. & Amšel, V. Über neue Fossilfinde aus der Bohrung Ulcinj (Us-6) in südlichen Crna gora (Montenegro) 41
136 14 1961 Simić, M. & Crnković, B. Pojave bazičnih efuziva kod Golupca na Dunavu (SI Srbija) 53
137 14 1961 Malez, Mirko Nalaz dvaju pleistocenskih sisavaca kod Zagreba i pregled okolnih nalazišta 63
138 14 1961 Šiftar. D. & Jurković, I. Viterit od Homera u Gorskom Kotaru 89
139 14 1961 Boškov-Štajner, Z. Geologija brahiantiklinale Mramor brdo 97
140 14 1961 Šinkovec, Boris Pojave cinabartita kod Tršća u Gorskom Kotaru 109
141 14 1961 Ivanović, A. Prilog poznavanju geologije otoka Ugljana i Rivnja 121
142 14 1961 Raffaelli, P. Albite from Smilevski Dol in Selečka Mountain, Macedonia 133
143 14 1961 Marić, L. & Crnković, B. Sedimentne stijene sanskog paleozoika u rudnoj oblasti Ljubije 143
144 14 1961 Jurković, I. Minerali željeznih rudnih ležišta Ljubije kod Prijedora 161
145 14 1961 Malez, Mirko Pećinska hijena iz Vindije kod Voće 221
146 14 1961 Herak, M., Bojanić, L., Šikić, D. & Magdalenić, A. Novi elementi tektonike u području gornjeg toka rijeke Kupe 245
147 14 1961 Šarin, A. Uzimanje uzoraka nevezanih klastičnih sedimenata za hidrogeološku obradu 253
148 14 1961 Zalokar, B. & Jurković, I. Copper Ore Occurence Kyaukse, Burma 265
149 14 1961 Boškov-Štajner, Z. Mikrofauna pliocena iz dubokih bušotina jugozapadnog dijela Panonskog basena na teritoriju NR Hrvatske 271
150 14 1961 Šarin, A. & Miletić, P. Prilog rješavanju hidrogeologije sjevernog krekanskog sinklinorija 285
151 14 1961 Jurković, I. & Zalokar, B. Copper Ore Occurence at Buddha Kola in South-Central Nepal (Asia) 301
152 14 1961 Jurković, I. & Zalokar, B. Silver-bearing Galena and Siderite Occurence in the Putao Region, Northern Burma (Asia) 311
153 14 1961 Sakač, K. Geološka građa i boksitne pojave područja Novigrad-Obrovac u sjeverozapadnoj Dalmaciji 323
154 14 1961 Malez, Mirko Megaceros giganteus (Blumenbach) iz naplavine Save kod Siska 345
155 14 1961 Devide-Nedela, D. & Polšak, A. O nalazu mastrihta u okolini Bešpelja sjeverno od Jajca 355
156 14 1961 Živanović, D. Rezultati biogeokemijskih prospekcija na olovo u području Šuplje Stijene na željezo i aluminij u području Aranđelovačkog bazena vatrostalnih glina te željeza i mangana u Sloveniji 379
157 14 1961 Ramovš, A. Zgornjopermski skladi jugozahodno od Kranja (Slovenija) 381
158 14 1961 Polšak, A. & Milan, A. Naslage lijasa na području Bukovače kod Bijelog polja u Lici 385
159 14 1961 Miletić, P., Šarin, A. & Magdalenić, A. Prilog diskusiji o standardu osnovne hidrogeološke karte FNRJ 391
160 14 1961 Langer, W. Der erste Fund eines Inoceramus sowie der Fund der Orbitoiden aus dem senonen Rudistenkalk Dalmatiens 415
161 14 1961 Tajder, M. & Škrivanić, A. In memoriam: Dr. Stanko Miholić 423
162 15/1 1962 Polšak, A. Proslava 10-godišnjice Hrvatskog geološkog društva 3
163 15/1 1962 Herak, M. Razvoj geološke nauke u Hrvatskoj u razdoblju od 1951. do 1961. 11
164 15/1 1962 Šćavničar, S. & Tajder, M. Razvoj mineralogije i petrologije u NR Hrvatskoj od 1951. do 1961. 19
165 15/1 1962 Kochansky-Devide, V. Razvoj paleontologije u Hrvatskoj od 1951. do 1961. 27
166 15/1 1962 Vučković, J. & Filjak, R. Rezultati istraživanja na naftu i razvitak naftne industrije u NR Hrvatskoj od 1951. do 1961. 33
167 15/1 1962 Baturić, J. Uloga geofizike u geološkim istraživanjima Hrvatske od g. 1951. do g. 1961. 43
168 15/1 1962 Šćavničar, S. & Jović, P. Raščlanjivanje pliocenskih pijesaka ugljenog bazena Kreke na bazi teških minerala 53
169 15/1 1962 Miladinović, M. & Živković, M. Magmatske stene Crnogorskog primorja 75
170 15/1 1962 Boškov-Štajner, Z. & Reščec, T. Prilog poznavanju gornjopontskih naslaga u sjevernoj Hrvatskoj 93
171 15/1 1962 Bahun, S. Promina-naslaga u području Kruščice u Lici 101
172 15/1 1962 Miladinović, M. Geotektonska građa jugoistočne Crne Gore 107
173 15/1 1962 Mamužić, P. Novija geološka istraživanja otoka Raba 121
174 15/1 1962 Muldini-Mamužić, Slavica Mikrofaunističko istraživanje eocenskog fliša otoka Raba 143
175 15/1 1962 Anić, Dragutin Prilog poznavanju jure i krede istočnog dijela Biokova 161
176 15/1 1962 Pollak, Z. Prikaz hidrokemijskih istraživanja u sjevernom sinklinoriju ugljenonosnog bazena Kreka 177
177 15/1 1962 Kochansky-Devide, V. & Milanović, M. Donjopermske fuzulinide i vapnenačke alge područja Tare u Crnoj Gori 195
178 15/1 1962 Zalokar, B. & Jurković, I. Copper Deposits of the Southern Shan States, Burma 229
179 15/1 1962 Jurković, I. Rezultati naučnih istraživanja rudnih ležišta u NR Hrvatskoj 249
180 15/1 1962 Herak, M. Trias de la Yougoslavie 301
181 15/1 1962 Brajdić, V. Prilog poznavanju intruzivnih stijena zapadnog dijela Papuka 297
182 15/1 1962 Anić, Dragutin In memoriam: Prof. Bogdan Babić 313
183 15/2 1963 Šikić, D.  Eine vergleichende Darstellung der Entwicklung des jüngeren klastischen Paläogens in Istrien, dem Kroatisachen Küstenland und Dalmatien 329
184 15/2 1963 Majer, V. & Jurković, I. Bilješka o nalazu krom-spinela kod Čelinca u Bosni 337
185 15/2 1963 Jagačić, Terezija Stratigrafski, paleogeografski i tektonski odnosi istočnog dijela Slavonije na osnovu dubokih istražnih bušotina 341
186 15/2 1963 Kochansky-Devide, Vanda & Milan, Ante Über einige Eozäne Cerithien des Majevica-Gebirges (NO-Bosnien) 355
187 15/2 1963 Majer, Vladimir Albitski granit u konglomeratima diabaz-rožnačke formacije kod Prisoja u Bosni 365
188 15/2 1963 Miletić, Pavao An outline of the geology and hydrogeology of the southern desert area of Iraq 369
189 15/2 1963 Sokač, Ana Panonska fauna ostrakoda Donjeg Selišta jugozapadno od Gline 391
190 15/2 1963 Boškov-Štajner, Zagorka Abichi slojevi u dubokim bušotinama Hrvatske s naročitim osvrtom na pojavu vrste Paradacna abichi (R. Hoernes) 403
191 15/2 1963 Polšak, Ante Stratigrafija krednih naslaga područja Plitvičkih jezera i Ličke Plješevice 411
192 15/2 1963 Polšak, Ante Rudisti senona Plitvičkih jezera i Ličke Plešivice 435
193 15/2 1963 Šarin, A. & Miletić, P. O hidrogeološkim odnosima površinskog kopa Drmno (lignitni bazen Kostolac) 455
194 15/2 1963 Trubelja, Fabijan Efuzivne stijene okoline Čajniča sa kratkim osvrtom na srodne stijene iz područja rijeke Lima 475
195 15/2 1963 Marić, Luka Petrografske provincije i metalogenija u području Ras Toronbi u Egiptu 501
196 15/2 1963 Takšić, Antun In memoriam: Prof. Dragutin Anić 519
197 15/2 1963 Kochansky-Devide, Vanda In memoriam: Dr. Josip Poljak 525
198 16 1963 Barić, Lj. Sumpor iz Varaždinskih Toplica u Hrvatskoj 13
199 16 1963 Krulc, Zvonimir Neka iskustva i praktični rezultati geoelektrike kod pronalaženja i ispitivanja nalazišta arteških, subarteških i termalnih voda 21
200 16 1963 Herak, Milan & Bahun, Stjepan Prilog stratigrafskoj analizi naslaga u području Slunj-Komesarac-Rakovica (Hrvatska) 33
201 16 1963 Šikić, Dragutin Geologija područja južne Učke 45
202 16 1963 Crnković, B. Petrografija i petrogeneza magmatita sjeverne strane Medvednice 63
203 16 1963 Bahun, S. Geološki odnosi okolice Donjeg Pazarišta u Lici (Trijas i tercijarne Jelar-naslage) 161
204 16 1963 Kovačević, S. Poremećenje dijagrama geoelektričnog sondiranja zbog prelaženja strujnih i potencijalnih elektroda preko nekih izrazitih dubokih i plitkih nehomogenosti u horizontalnom pravcu 171
205 16 1963 Braun, K. & Hitrec, V. Računanje optimalne dužine pojedinačnog uzorka za određivanje sadržaja metala u rudi 203
206 16 1963 Tufekčić, D. Geofizičko istraživanje boksita u Hercegovini 211
207 16 1963 Šikić, D., Magdalenić, A., Babić, Ž. & Raljević, B. Zapažanja o potresu u Dalmaciji i Hercegovini 219
208 16 1963 Kasumović, M. Seizmička aktivnost srednjeg Jadrana i posljednji potresi u Makarskom primorju 227
209 16 1963 Miletić, P. & Babić, Ž. Uloga mikrotektonike kod rješavanja lokalnog režima podzemne vode u kršu 233
210 17 1964 Ožegović, F. & Kranjec, V. O eocenskom kamenom ugljenu Srednje i Istočne Majevice 3
211 17 1964 Kranjec, V. O geologiji okolice Podsuseda s osobitim obzirom na Sutinska vrela 19
212 17 1964 Bahun, S. & Fritz, F. Inženjerskogeološka istraživanja u području pregradnog mjesa brane Sklope u Lici 37
213 17 1964 Pletikapić, Ž., Gjetvaj, I., Jurković, M., Urbiha, H. I Hrnčić, Lj. Geologija i naftoplinonosnost Dravske potoline 49
214 17 1964 Majer, V. Petrografija paleozojskih sedimenata sjeveroistočnog dijela Trgovske gore 79
215 17 1964 Fritz, F. & Bahun, S. Osvrt na inženjerskogeološko snimanje uzdužnih profila tunela HE Senj 93
216 17 1964 Jurković, Ivan Some geochemical aspects about genesis of the nickel deposit Loma de Hierro (Venezuela) 103
217 17 1964 Brajdić, V. Gabropegmatit iz okolice Olova u sjeveroistočnoj Bosni 113
218 17 1964 Šćavničar, B. & Šinkovec, B. Talk-kloritni škriljci na istočnim obroncima Psunja 119
219 17 1964 Kochansky-Devide, V. Velebitella, eine neue jungpaläozanische Diploporeengattung und ihre phylogenetischen Verhältnisse 135
220 17 1964 Minato, M. & Kochansky-Devide, V. Über die Axialseptula einiger Neoschwagerinenarten aus Jugoslawien 143
221 17 1964 Tajder, M. & Majer, V. Petrography of the Sufaya District in North-East Sudan 149
222 17 1964 Crnković, B. In memoram: Kočo Grčev 167
223 18/1 1965 Herak, M. Comparative study of some triassic dasycladaceae in Yugoslavia 3
224 18/1 1965 Šturman, Božidar Titanite from the Kišelovec creek in the south part of the Papuk Mountain 35
225 18/1 1965 Crnković, B. Nalazi kristalinskih valutica u oligocenskim konglomeratima na Medvednici 41
226 18/1 1965 Jurković, I., Zalokar, B. & Marić, L. Notes on the ore occurence on the slopes eastern and south-eastern slopes of the Tagaung-Taung, Katha district, upper Burma (Asia) 53
227 18/1 1965 Raffaelli, P. Metamorfizam paleozojskih pelitskih škriljaca u području Ravne Gore 61
228 18/1 1965 Šarin, A., Galović, S. & Abdel-Warith, Ahmed Contribution to the hydrogeology of the area east of Abu Zaabal, Egypt 113
229 18/1 1965 Gušić, I., Jelaska, V. & Nenadović, D. Prilog poznavanju vertikalne rasprostranjenosti trijaskih sferokodija 123
230 18/1 1965 Malez, Mirko Novi opći varijaconi raspon vrste Ursus spelaeus Rsenm. & Heinroth 133
231 18/1 1965 Božičević, Srećko Poljakova pećina 141
232 18/1 1965 Malez, Mirko O nekim periglacijalnim pojavama u pleistocenu Slavonije 159
233 18/1 1965 Polšak, Ante Stratigrafija jurskih i krednih naslaga srednje Istre 167
234 18/1 1965 Pantić, Smiljka Pilammina densa n. gen., n. sp. and other Ammodiscidae from the Middle Triassic in the Crmnica (Montenegro) 189
235 18/1 1965 Radoičić, Rajka Pianella turgida n. sp. from the Cenomanian of the outer Dinarides 195
236 18/2 1965 Šinkovec, Boris Laterites of the Serrania de Los Guaicas area (Venezuela) and their mother rocks 215
237 18/2 1965 Raffaelli, Petar, Šćavničar, biserka & Šimunić, Alka Petrografske karakteristike nekih karbonatnih stijena jure iz Velebita, Gorskog Kotara i donjeg toka Korane 245
238 18/2 1965 Magaš, Nikola O depresiji Vranskog jezera na otoku Cresu i geološkim odnosima njegovog užeg područja 255
239 18/2 1965 Polšak, Ante & Milan, Ante Cladocoropsis mirabilis u senonskim naslagama Plitvičkih jezera 263
240 18/2 1965 Šćavničar, Stjepan Termičke strukture i kemijeske karakteristike klorita s Papuka 269
241 18/2 1965 Muldini-Mamužić, Slavica Mikrofauna vapnenca i klastičnog razvoja paleogena srednje Istre 281
242 18/2 1965 Šiftar, Dubravko Raspored elemenata u baritskoj žici na sjevernoj Kojačkoj kosi u Petrovoj gori 291
243 18/2 1965 Polšak, Ante Rudisti mastrihta iz sjeveroistočnog dijela Zagrebačke gore 301
244 18/2 1965 Malez, Mirko Nalazišta fosilnih hominida u Hrvatskoj 309
245 18/2 1965 Herak, Milan, Majcen, Žarko & Korolija, Boško Prilog paleontološkoj dokumentaciji mezozoika u Samoborskom gorju i SI Žumberku 325
246 18/2 1965 Kochansky-Devide, V. Die ältesten Fusulinidenschichten Sloweniens 333
247 18/2 1965 Polšak, Ante Joufia reticulata Boehm iz mastrihta Bešpelja, sjeverno od Jajca 337
248 18/2 1965 Ramovš, A. O "Hochwipfelskih skladih" v posavskihgubah in o "Karbonskih plasteh" v njihovi soseščini 341
249 18/2 1965 Krulc, Zvonimir Geoelektrična israživanja u Dinarskom kršu 347
250 18/2 1965 Magdalenić, Antun Hidrogeološka interpretacija bazena Prančevići na Cetini 385
251 18/2 1965 Kranjec, Velimir, Miletić, Pavao, Babić, Željko, Cukor, Vladimir & Raljević, Boris O hidrogeološkim istraživanjima u području Grebaštice i Primoštena 405
252 18/2 1965 Polšak, Ante Geologija južne Istre s osobitim obzirom na biostratigrafiju krednih naslaga 415
253 19 1966 Milanović, Momčilo Likanella - a new Permian genus of the family Dasycladaceae 9
254 19 1966 Kochansky-Devide, V. Meandrospira u donjem i srednjem trijasu i neki popratni fosili u Dinaridima 15
255 19 1966 Milan, Ante Actostroma istriana n. sp.iz gornjeg kimeridža srednje Istre 29
256 19 1966 Gušić, I. Two new Dasyclad species of the subgenus Panella from the Lower Cretaceous of Istria 35
257 19 1966 Herak, M. & Bojanić, L. Revizija trijasa u podurčju rijeke Korane između Barilovića i Slunja 47
258 19 1966 Herak, M., Bojanić, L., Gušić, I. & Cukor V. Paleontološka dokumentacija jure u području rijeke Korane između Barilovića i Slunja 53
259 19 1966 Bojanić, L., Cukor, V., Šikić, L. & Basch, O. Kredne naslage u području Korane od Slunja do Barilovića 57
260 19 1966 Bojanić, L. Geologija jugoistočnog dijela Dinare 65
261 19 1966 Majcen, Ž. Nalaz paleogena na otoku Plavniku 81
262 19 1966 Blašković, I. & Prelogović, E. Nova nalazišta prominskih naslaga u sjevernoj Istri 85
263 19 1966 Posavec, M. & Plazek Č. Geološki odnosi sjevernog dijela ležišta lignita Kreka (Tuzlanski bazen) 89
264 19 1966 Milan, Ante Actinostromariidae iz donjeg malma okolice Livna u jugozapadnoj Bosni 109
265 19 1966 Milanović, Momčilo Goniolinopsis, a new Permian genus of the family Dasycladaceae 115
266 19 1966 Sakač, K. O paleoreljefu i pseudopaleoreljefu boksitnih područja krša 123
267 19 1966 Sakač, K. Marinski fosili u boksitu Dalmacije 131
268 19 1966 Cvijanović, D. Jači potresi (>VI˚ MCS) u SR Hrvatskoj 139
269 19 1966 Pollak, Z. & Zgaga, M. Vodoistražni radovi na termalnu vodu Sutinskih vrela kod Podsuseda kraj Zagreba 169
270 19 1966 Takšić, Antun In memoriam: Prof. Ivo Bolčić 189
271 20 1967 Pavlovsky, Melita Beschreibung einiger Congerien-Arten und -Unterarten aus der Sammlung S. Brusinas von dem Fundort Radmanest (rumänisches Banat) 9
272 20 1967 Herak, M. & Škalec, D. Kalkalgen im Perm des Samoborer Gebirges 37
273 20 1967 Mutić, R. Pijesak otoka Suska 41
274 20 1967 Ramovš, A. & Kristian-Tollmann, E. Die Lias-Schichten von Stol (Karawanken) 57
275 20 1967 Sokač, Ana Pontska fauna ostrakoda jugoistočnog područja Zagrebačke gore 63
276 20 1967 Šćavničar, B. & Šušnjara, A. Geološka i petrografska istraživanja trijaskih naslaga u gorskom kotaru (područje Lokve-Gerovo) 87
277 20 1967 Đurđanović, Ž. Prilog poznavanju donjrg trijasa u Gorskom kotaru 107
278 20 1967 Sokač, B. & Nikler, L. Teutloporella elongata (Praturlon 1966) Sokač & Nikler, valcareous alga from the Middle Liassic of Velebit 111
279 20 1967 Gušić, I. Dasycladaceae from the Maestrichtian of Bešpelj near Jajce (Western Bosnia) 117
280 20 1967 Šikić, L. Torton i sarmat jugozapadnog dijela Medvednice na osnovu faune foraminifera 127
281 20 1967 Baluk, W. & Radwanski, A. Genus Creusia Leach 1817, (Cirripedia) in the Croatian Miocene 137
282 20 1967 Tajder, M. & Raffaelli, P. Metamorfizirani porfirit-keratofiri u Srednjebosanskom škriljavom gorju 153
283 20 1967 Kochansky-Devide, V. Eine interessante neue Physoporella-Art (Dasycladaceae) aus der Trias von Slowenien 171
284 20 1967 Šušnjar, M. Stratigrafska i strukturna problematika otoka Visa 175
285 20 1967 Šušnjar, M., Bukovac, J. & Savić, D. Paleogeografski odnosi nakon taloženja anizičkih naslaga u području južne Like 191
286 20 1967 Šušnjar, M., Bukovac, J., Savić, D. & Grimani, M. Značaj nalaza senona i paleogena u području Kulen Vakufa za tretiranje odnosa u sedimentacionom bazenu Dinarida 199
287 20 1967 Jagačić, Terezija Geologija otoka Šipana, Jakljana, Olipe i Lopuda te susjedskih otočića 207
288 20 1967 Fritz, F. Hidrogeološki odnosi u području zapadnog dijela Ravnih kotara 215
289 20 1967 Kovačević, S. & Krulc, Z. Istraživanje vode geoelektričnim metodama 237
290 20 1967 Slimak, Š. Primjena geofizičke karotaže u rudarstvu, hidrogeologiji i inžinjerskoj geologiji 251
291 20 1967 Posavec, M. & Gojković, B. Hidrogeološka problematika ugljenokopa Raspotočje (Rudnici mrkog ugljena Zenica) 259
292 20 1967 Raljević, B. Geološki i hidrogeološki odnosi šireg područja Buškog blata 273
293 20 1967 Miletić, P. & Borčić, D. Prilog poznavanju podzemnih voda na području Zagreba 285
294 20 1967 Nowinska, N., Miletić, P., Borčić, D. & Tufekčić, D. Prilog poznaanju aluvijalnog vodonosnog horizonta na užem području Zagreba 293
295 20 1967 Takšić, Antun Das Braunkohlenlager von Mursko Središće 303
296 20 1967 Božičević, Srećko Dvije krške jame s plinom (CO2) 317
297 20 1967 Bojanić, Luka Geomorphological and hydrogeological characteristics and the possibilities of the utilization of waters in the Wabi Shebelli catchment area, Ethiopia 331
298 20 1967 Fritz, F. & Bojanić, L. Prikaz geoloških kartiranja izvršenih za potrebe hidro-energetike na području između Rječine, Kupe i Zrmanje 337
299 20 1967 Jurišić, Z. Aberantni Planorbis u donjem panonu Marijagoričkih brda 347
300 20 1967 Sokač, Ana Neue Benennung der Ostrakodenart Hemicytheria pokornyi Sokač 349
301 20 1967 Kochansky-Devide, V. In memoriam: Prof. Melita Pavlovsky 353
302 21 1968 Babić, Lj. O trijasu Gorskog kotara i susjednih područja 11
303 21 1968 Bahun, S. Geološka osnova hidrogeoloških odnosa krškog područja između Slunja i Vrbovskog 19
304 21 1968 Đurđanović, Ž. Konodonte donjeg devona Medvednice (Zagrebačke gore) 83
305 21 1968 Đurđanović, Ž. Konodonte donjeg devona i donjeg karbona zapadno od Dvora na Uni (Hrvatska-Jugoslavija) 93
306 21 1968 Đurđanović, Ž. Novi oblik troholine iz karničkih naslaga jugozapadno od mjesta Vojsko (Slovenija-Jugoslavija) 105
307 21 1968 Herak, M. Noviji rezultati istraživanja osnovnih stratigrafskih jedinica u Žumberku 115
308 21 1968 Krašeninnikov, V. A., Muldini-Mamužić, S. & Džodžo-Tomić, R. Značaj planktonskih foraminifera za podjelu paleogena Jugoslavije i poredba s drugim istraženim područjima 141
309 21 1968 Malez, Mirko Ostaci zviždare u gornjem pleistocenu Jugoslavije 154
310 21 1968 Milanović, Momčilo Salopekiella? Kochanskae n. sp. (Dasycladaceae) from the Permian of the Velebit Mountain 157
311 21 1968 Nikler, L. & Sokač, B. Biostratigraphy of the Jurassic of Velebit (Croatia) 161
312 21 1968 Polšak, A. Dvije nove distefanele i drugi turonski rudisti Planika u Istri 177
313 21 1968 Ramovš, A. & Sieverts-Doreck, H. Interessante Mittelperm-Crinoiden in Sloweinien, NW Jugoslawien 191
314 21 1968 Sokač, B. A new genus of calcareous algae from the Middle Triassic of Velebit 207
315 21 1968 Šikić, L. Stratigrafija miocena sjeveroistočnog dijela Medvednice na osnovu fauna foraminifera 213
316 21 1968 Vasiljević, R. Prilog poznavanju srednjeg trijasa u okolini Jezera kod Jajca 229
317 21 1968 Zupanič, J. Deformacione teksture prominskih naslaga Promine 235
318 21 1968 Barić, Lj. Iskonska nalazišta korunda u Jugoslaviji 243
319 21 1968 Golub, Lj. & Brajdić, V. Bazalt kod Žutnice nedaleko Krapine (Hrvatsko Zagorje) 249
320 21 1968 Golun, Lj. & Marić, L. Kvarcni trahiandezit s Lončarskog visa (Krndija) 255
321 21 1968 Marci, V. Utvrđivanje porijekla anklava i gnajsa Papuka na osnovu sadržaja mikroelemenata 273
322 21 1968 Marić, L. Nordstrandit i bibsit (hidrargilit) u terra rossi karsta Dinarida 281
323 21 1968 Babić, Ž., Cukor, F., Fritz, F. & Raljević, B. Prilog poznavanju hidrogeoloških odnosa južne i srednje Istre 295
324 21 1968 Borčić, D., Capar, A., Čakarun, I., Kostović, K., Miletić, P. & Tufekčić, D. Prilog daljnjem poznavanju aluvijalnog vodonosnog horizonta na širem području Zagreba 303
325 21 1968 Borčić, D., Capar, A., Čakarun, I., Kostović, K. & Miletić, P Noviji podaci o zavisnosti vodostaja podzemne vode i vodostaja Save na području Zagreba 311
326 21 1968 Božičević, Srećko Hidrogeologija glavnih ponora rijeke Like 317
327 21 1968 Pollak, Z. Primjena skraćene metode računa vodoprovodnosti i kojeficijenta filtracije 329
328 21 1968 Posavec, M. & Gojković, B. Hidrogeološki odnosi sjevernog dijela Zeničko-sarajevskog ugljenonosnog basena (Zenička uvala) 335
329 21 1968 Prelogović, E. & Hernitz, Z. O morfometrijskim kartama porječja rijeke Krapine 345
330 21 1968 Šinkovec, Boris Le gisement ferrifere de djebel Hameima, Tunis 355
331 21 1968 Takšić, Antun Ležište ugljena Mišulinovac 367
332 21 1968 Božičević, Srećko Speleološka istraživanja u godini 1967. 381
333 21 1968 Fritz, F. Prikaz hidrogeoloških kartiranja izvršenih u području Istre, Hrvatskog primorja i Dalmacije 389
334 21 1968 Posavec, M. Fotogeološka interpretacija južne Istre 397
335 21 1968 Malez, Mirko In memoriam: Profesor Marijan Salopek 405
336 22 1969 Astre, G. Une Mitrocaprine d'Istrie 11
337 22 1969 Babić, Lj. & Gušić, I. Novi podaci o juri i donjoj kredi u Gorskom kotaru 17
338 22 1969 Bahun, S. On the formation of karst dolinas 25
339 22 1969 Blašković, I. Geološki odnosi središnjeg dijela Ćićarije 33
340 22 1969 Gušić, I. Some new and inadequately known Jurassic Foraminifers from Central Croatia 55
341 22 1969 Gušić, I. Biostratigrafske i mikropaleontološke karakteristike nekih jurskih profila iz područja centralne Hrvatske 89
342 22 1969 Kochansky-Devide, V. Triticitenkalk (Oberkarbon, Gshel-Stufe) bei Solčava, Ostkarawanken 99
343 22 1969 Kochansky-Devide, V. i Slišković, T. Gornjopermski mikrofoili Han Orahovice i Šuljaca u bosni s osobitim obzirom na algu Permocalculus fragilis 105
344 22 1969 Kranjec, V., Hernitz, Z., Prelogović, E., Blašković, I. & Šimon, J. Geološki razvoj Đakovačko-vinkovačkog platoa (istočna Slavonija) 111
345 22 1969 Malez, M. & Vogel, J. C. Rezultati određivanja apsolutne starosti pleistocenskih naslaga Šandalje II kod Pule u Istri 121
346 22 1969 Milan, Ante Facijelni odnosi i hidrozojska fauna malma primorskog dijela sjevernog Velebita i Velike Kapele 135
347 22 1969 Nikler, L. Nerineje titona Velike Kapele 219
348 22 1969 Polšak, A. & Mamužić, P. Nova nalazišta rudista u gornjoj kredi Vanjskih Dinarida 241
349 22 1969 Puizina, D., Vasiljević, R. & Kučuković, A. Novi rezultati geoloških istraživanja područja sjeverno od Jajca 247
350 22 1969 Sakač, K. O stratigrafiji, tektonici i boksitima planine Grmeč u Zapadnoj Bosni 269
351 22 1969 Sokač, B. & Nikler, L. Dinarella kochi n. gen., n. sp. (Dasycladaceae) from the Lias of the Velebit Mountain 303
352 22 1969 Šikić, D. O razvoju paleogena u lutetskim pokretima u sjevernoj Dalmaciji 309
353 22 1969 Šikić, L. & Jović, B. Starost "gornjoologicoenskih" naslaga sa smeđim ugljenom u području Pregrade (sjeverna Hrvatska) 333
354 22 1969 Barić, Lj. Eruptivgesteine (albitisierte Diabase) in der Umgebung von Sinj (Dalmatien) 349
355 22 1969 Golub, Lj. & Brajdić, V. Piroklastične stijene kod donjeg Jesenja (Hrvatsko zagorje) 411
356 22 1969 Mutić, R. Neogenska magmatska aktivnost na jugoistočnim obroncima Medvednice (Zagrebačke gore) 423
357 22 1969 Ščavnićar, S. Orijentacija kaolinita i gipsa u kristalnom prostoru izmijenjenog biotita 439
358 22 1969 Ščavnićar, S. & Trubelja, F. Talk-serpentin-kloritska žila kod sela Kupres u Srednjebosanskom škriljastom gorju 445
359 22 1969 Tajder, M. Magmatizam i metamorfizam planinskog područja Papuk - Psunj 469
360 22 1969 Zupanič, J. Promina naslage planine Promine 477
361 22 1969 Božičević, Srećko Horvatova pećina uz branu Sklope 501
362 22 1969 Miletić, P. Hidrogeološke karakteristike sjeverne Hrvatske 511
363 22 1969 Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I. Primjena morfometrijskih metoda u rješavanju strukturno-tektonskih odnosa na području Bilogore (sjeverna Hrvatska) 525
364 22 1969 Bojanić, L., Fritz, F., Magdalenić, A. & Raljević, B. Prikaz geoloških kartiranja izvršenih za potrebe hidroenergetike na području srednje i sjeverne Dalmacije 535
365 22 1969 Božičević, Srećko Problematika izrade speleološkoh katastra S. R. Hrvatske 543
366 22 1969 Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I. Primjena morfometrijskih i dubinsko-geoloških podataka u geološkom kartiranju pokrivenih područja 549
367 23 1970 Babić, Lj. Sphaerocodium or onkoids from the Upper Triassic dolomite of Western Yugoslavia? 11
368 23 1970 Flügel, H. & Ramovš, A. Zur Kenntnis der Amphiclinen-Schichten Sloweniens 21
369 23 1970 Gušić, I. & Babić, Lj. Neke biostratigrafske i litogenetske osobine jure Žumberka 39
370 23 1970 Hernitz, Z. Prilog poznavanju paleostrukturnih odnosa neogensko-kvartarnih sedimenata u širem području Šamca 55
371 23 1970 Jagačić, Terezija Geološki odnosi otoka Lastovo 69
372 23 1970 Jelaska, V., Bulić, J. & Oreški, E. Stratigrafski model eocenskog fliša Banije 81
373 23 1970 Korolija, B. & Majcen, Ž. Geologija otoka Ugljana i Rivnja 95
374 23 1970 Majcen, Ž. & Korolija, B. Značajan profil kroz naslage Ravnih kotara i zadarskog otočja 103
375 23 1970 Marinčić, S. Paleogenske breče šireg područja Mosora 113
376 23 1970 Miladinović, M. Prilog poznavanju geologije oblasti gornje Drine i planina Zelengore i Volujaka 121
377 23 1970 Nikler, L. & Sokač, B. Clypeina caliciformis n. sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Upper Jurassic of the Lastovo island 139
378 23 1970 Polšak, A. Offneria rhodanica iz donjokrednih naslaga Like 145
379 23 1970 Prelogović, E. Neotektonska kretanja u području između Orlice Samoborske gore i Medvednice 151
380 23 1970 Sakač, K. Analiza eocenskog paleoreljefa i tektonskih zbivanja u području Drniša u Dalmaciji s obzirom na postanak ležišta boksita 163
381 23 1970 Brajdić, V. & Međimorec, S. Realgar iz Alšara u Makedoniji 183
382 23 1970 Crnković, B., Reić, V. & Braun, K. Hipersten-augitski andezit Kamenog vrha kraj Lepoglave (Hrvatsko zagorje) 193
383 23 1970 Golub, Lj., Brajdić, V. & Šebečić, B. Eruptovne i piroklastične stijene Strahinščice (Hrvatsko zagorje) 205
384 23 1970 Mutić, R. Petrografska i sedimentološka ispitivanja ugljenonosnog područja Pregrade (Hrvatsko zagorje) 219
385 23 1970 Šebečić, B. Sedimentne stijene Strahinščice 241
386 23 1970 Tajder, M. Genetski problemi nekih stijena s područja Sirač u Papuku 257
387 23 1970 Trubelja, F. & Barić, Lj. Glaukonit iz doline Hrčavke u području Tjeništa 265
388 23 1970 Trubelja, S. & Sijarić, G. Prilog poznavanju mineraloškog i kemijskog sastava Škriljaca u Srednjebosanskom rudogorju 273
389 23 1970 Palčić, I. Alveolinidae nekih nalazišta paleogena Jugoslavije 287
390 24 1971 Ivanović, A., Šćavničar, B., Sakač, K. & Gušić, I. Stratigrafski položaj i petrografske karakteristike evaporita i klastita okolice Drniša i Vrlike u Dalmaciji 11
391 24 1971 Korolija, B. & Majcen, Ž. Geologija područja jugoistočne Kamešnice u srednjoj Dalmaciji 35
392 24 1971 Kranjec, V., Prelogović, E., Hernitz, Z. & Blašković, I. O litofacijelnim odnosima mlađih negoenskih i kvartarnih sedimenata u širem području Bilogore (sjeverna Hrvatska) 47
393 24 1971 Oluić, M., Haček, M. & Hanich, M. Fotogeološko-tektonska interpretacija šireg područja Bukovice (sjeverna Dalmacija) 57
394 24 1971 Sokač, Ana Pleistocenska fauna ostrakoda porječja donje Drave 65
395 24 1971 Sokač, B. & Nikler, L. Cymopelia longistila n. sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Lower Cretaceous of the Dinaric Mountains 77
396 24 1971 Šikić, D. & Prelogović, E. Prilog poznavanju geologije mlađih prominskih naslaga na primjeru okoline Biovičinog sela 85
397 24 1971 Šušnjara, A., Šćavničar, B. & Ivanović, A. Kvarcni sedimenti sjeverozapadnog dijela otoka Visa 91
398 24 1971 Barić, Lj. Osvrt na tućanit 105
399 24 1971 Carin, V. Gips iz olovno-cinkovnog rudnika Trepča kod Kosovske Mitrovice 113
400 24 1971 Marci, V. Metasomatski procesi u kontaktnim zonama granita i amfibiolita na području Donje Rašaške (Psunj) 123
401 24 1971 Tajder, M. Dolerite from Quebrada Chaguaramal, Guacuripia, Venezuela 133
402 24 1971 Drecun, R. Geofizičko istraživanje ležišta sulfida Droškovac - Selište (Vareš) primjenom metode inducirane polarizacije 139
403 24 1971 Miletić, P., Urumović, K. & Capar, A. Hidrogeologija prvog vodonosnog horizonta porječja Drave na području Hrvatske 149
404 24 1971 Miletić, P., Urumović, K., Capar, A., Bošković, D. & Mlakar, I. Analiza mjerenja podzemnih voda nizvodno od Virovitice  - SR Hrvatska 155
405 24 1971 Romandić, S. Geoelektrična istraživanja u sklopu hidrogeoloških istražnih radova na Sprečkom polju 159
406 24 1971 Šinkovec, Boris Geologija ležišta željezne i bakrene rude u Rudama kraj Samobora 165
407 24 1971 Urumović, K. O kvartarnom vodonosnom kompleksu u području Varaždina 183
408 24 1971 Božičević, Srećko Speleološka istraživanja Instituta od 1968.-1970 191
409 24 1971 Gušić, I. O postojanju donje krede na Medvednici 197
410 25 1973 Babić, Lj., Gušić, I. & Nedela-Devide, D. Senonski kršnici na Medvednici i njihova krovina 11
411 25 1973 Đurđanović, Ž. O paleozoiku i trijasu Medvednice (Zagrebačke gore) i područja Dvora na Uni na temelju konodonta 29
412 25 1973 Gušić, I. O paleogenskim mikrofosilima u klastičnim naslagama kod Karlovca  51
413 25 1973 Jelaska, V.  Paleogeografska i naftnogeološka razmatranja zapadnog dijela karbonatnog šelfa Dinarida 57
414 25 1973 Kranjec, V., Hernitz, Z. & Prelogović, E. Prilog poznavanju mlađih tercijarnih naslaga Medvednice (Sjeverozapadna Hrvatska) 65
415 25 1973 Marinčić, S. Fotogeološka determinacija prebačenih bora 101
416 25 1973 Nikler, L. Nov prilog poznavanju oledbe Velebita 109
417 25 1973 Polšak, A. & Leskovšek-Šefman, H. Istraživanja paleotemperaturnih odnosa dijela krednog sedimentacijskog bazena zapadnih Dinarida na temelju kisikove izotopne metode 113
418 25 1973 Savić, D. Razvoj jure krede između Gornjeg Jelenja i Grobničkog polja 127
419 25 1973 Šušnjara, A. & Šinkovec, B. Stratigrafski položaj ležišta barita Gorskog kotara  149
420 25 1973 Velić, I. & Gušić, I. Cuneolina tenuis n. sp. From the Neocomian of Mt. Velika Kapela (central Croatia) 155
421 25 1973 Barić, Lj. Diopsid i vezuvijan iz okolice sela Gračane u reviru kromne rude Raduša (Makedonija) 167
422 25 1973 Crnković, B., Vragović, M., Babić, V. & Slovenec, D. Sastav tercijarnih i kvartarnih sedimenata Srednjeg Lipovca i Batrine (južne padine Požeške gore) 175
423 25 1973 Majer, V. & Barić, Lj. Ksonotlit i pektolit iz bazičnih stijena peridotit-gabro kompleksa u planini Zlatibor, Jugoslavija 197
424 25 1973 Majer, V. & Tišljar, J. Spilitske stijene kod sela Lasinja u Pokuplju (Hrvatska, Jugoslavija) 211
425 25 1973 Mutić, R. Tufovi u neogenskim naslagama na sjevernim obroncima Medvednice (Zagrebačke gore) 227
426 25 1973 Šiftar, D. & Šinkovec, B. Pojava celestina i kalciostroncijanita kod Mrzlih Vodica u Gorskom koratu 237
427 25 1973 Šinkovec, B. & Babić, V. Kemijski i mineralni sastav donjokrednih glinovitih boksita u planini Grmeč 245
428 25 1973 Miletić, P., Borčić, D. & Turić, G. Regionalne hidrogeološke značajke porječja Krapine 257
429 25 1973 Miletić, P., Urumović, K., Turić, G. & Mayer, D. Prilog poznavanju koncentracije željeza u podzemnim vodama porječja Drave 267
430 25 1973 Božičević, Srećko Prilog hidrogeologiji izvora Rječine 277
431 25 1973 Đurđanović, Ž. Stariji paleozoik istočno od Plava (Crna gora) 285
432 25 1973 Gušić, I. & Babić, Lj. Paleogenski vapnenci na Medvednici 287
433 25 1973 Jurak, V. Seizmička mikrorajonizacija "pilot-kasete" i priobalnoj zoni Skadarskog jezera (Crna gora) 293
434 25 1973 Kochansky-Devide, V. Prilog paleontologiji i biostratigrafiji neogena Medvednice 299
435 25 1973 Oluić, M.  Aerosnimci u boji kao novi elemenat u geološkim istraživanjima boksitnih žila 303
436 25 1973 Oluić, M.  Primjena infracrvenih aerosnimaka za kartiranje rudonosnih pojava i njihovih struktura 313
437 25 1973 Radovčić, J. O starosti i nalazima fosilnih riba u kredi jadranskog pojasa 326
438 25 1973 Tajder, M. & Brajdić, V. 70-Godišnjica života prof. Ljudevita Barića 334
439 26 1973 Babić, Lj. Bazenski sedimenti gornjeg titona, beriasa i valendisa zapadno od Bregane 11
440 26 1973 Herak, M. Some tectonical problems of the evaporitic area in the dinarids of Croatia 29
441 26 1973 Kochansky-Devide, V. Trogkofelske naslage u Hrvatskoj 41
442 26 1973 Magaš, Nikola Geologija područja Prolog sjeverno od Ploča 53
443 26 1973 Sokač, B. & Nikler, L. Linoporella kapelensis n. sp. (Dasycladaceae) ftom the Tithonian of Mt. Velika Kapela 65
444 26 1973 Šimunić, An., Šparica, M. & Šimunić, Al. Kvartarne naslage na području Slavonski Brod - Staro Petrovo selo 73
445 26 1973 Šparica, M. & Crnko, J. Geologija zapadnog dijela Dilj gore 83
446 26 1973 Velić, I.   Stratigrafija krednih naslaga u graničnom području Velike i Male Kapele 93
447 26 1973 Magdalenić, Z. & Šćavničar, B. Autigeni turmalin u sedimentnim stijenama sjeverne Dalmacije i jugozapadne Bosne 113
448 26 1973 Majer, V. Spiliti i dijabazi iz Šašave i spiliti Čemernice u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija) 123
449 26 1973 Majer, V. & Slovenec, D. Talk i brucit iz serpentinita kod Brezova polja u Baniji (SR Hrvatska, Jugoslavija) 135
450 26 1973 Majer, V. & Tišljar, J. Spilit i andezit-dijabaz Velike Trepče u Pokuplju i spilit Hrvatskog sela kod Topuskog u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija) 139
451 26 1973 Šćavničar, B. Kalupi kristala kamene soli (halita) u klastitima na području Vrlike i Knina 155
452 26 1973 Vragović, M. & Marci, V. Karbonatizirani serpentiniti iz dubokih bušotina kraj sela Lepavine 159
453 26 1973 Zebec, V. Kalcit iz kamenoloma Donje Orešje u Medvednici 169
454 26 1973 Fritz, F. Geološka građa područja Prevjes-Palanka (sjeverna Dalmacija) s detaljnim prikazom evaporitskih naslaga 195
455 26 1973 Krulc, Zvonimir Geologija i geofizika u službi zaštite od munje 207
456 26 1973 Miletić, P., Švel, B. & Capar, A. Procjena rezervi podzemnih voda na području između Sutle i Podsuseda 219
457 26 1973 Miletić, P., Turić, G., Urumović, K. & Blašković, V. Željezo u podzemnim vodama porječja Save u sjevernoj Hrvatskoj 227
458 26 1973 Miletić, P. & Urumović, K. Hidrogeološke značajke područja Našica 233
459 26 1973 Miletić, P., Urumović, K. & Blašković, V. Bilanca podzemnih voda sjeverozapadne Baranje 239
460 26 1973 Urumović, K. Hidrogeološke značajke Baranje 247
461 26 1973 Urumović, K. & Miletić, P. Hidrogeološke značajke područja Donjeg Miholjca 257
462 26 1973 Babić, Lj. & Zupanič, J. Najmlađa jura i starija donja kreda u Ivanščici 267
463 26 1973 Bardack, D. & Radovčić, J. Preliminarni izvještaj o fosilnim ribama iz krede Jadranskog pojasa 273
464 26 1973 Barić, Lj. Od pravilnih poliedara samo se neki mogu pojaviti u kristalnom svijetu 279
465 26 1973 Gaćina, M. & Majer, V. Bilješka o petrografskim istpitivanjima uzoraka lesa sa nekih lokaliteta u istočnoj Slavoniji i Srijemu 295
466 26 1973 Jurišić-Polšak, Z. Opis nekih fosilnih vrsta roda Teodoxus iz zbirke S. Brusine s nalazišta u Srbiji 299
467 26 1973 Krulc, Z. & Gregor, S. Suvremena primijenjena geofizika: današnje stanje i tendencije daljnjeg razvoja 311
468 26 1973 Rukavina, D. Prilog poznavanju gornjopaleozojskih školjkaša Like i sjeveroistočnog podnožja Velebita 319
469 26 1973 Slišković, T. & Milan, A. Biostratigrafski odnosi malma u jugozapadnoj Bosni i istočnoj Hercegovini 325
470 26 1973 Sokač, A. & Gagić, N. O pleistocenskim naslagama Karlovca 331
471 26 1973 Zupanič, J. Silicifikacija pelagičkih vapnenaca i karbonatnih turbidita gornje krede 335
472 26 1973   In memoriam: Ferdinand Petrinec 343
473 27 1974 Babić, Lj. Razdoblje otriv-cenoman u Žumberku: stratigrafija, postanak sedimenata i razvoj prostora 11
474 27 1974 Bahun, S. Tektogeneza Velebita i postanak Jelar-naslaga 28
475 27 1974 Brkić, M., Jamičić, D. & Pantić, N. Karbonske naslage u Papuku (sjeveroistočna Hrvatska) 53
476 27 1974 Bukovac, J., Velić, I. & Sokač, B. Stratigrafski, tektonski i paleogeografski odnosi u području Dugarese, Barilovića i Skradske gore 59
477 27 1974 Đurđanović, Ž. O starosti vulkanogeno-sedimentnih i nekih drugih popratnih stijena Bosne i Hercegovine 79
478 27 1974 Kranjec, V. & Prelogović, E. O paleogeografskim i neotektonskim odnosima u tercijaru i kvartaru na teritoriji SR Hrvatske 95
479 27 1974 Malez, M. & Malez-Bačić, V. Gornjopleistocenska ornitofauna Crvene stijene kod Petrovića u Crnoj Gori 113
480 27 1974 Milanović, Momčilo Kochanskyella (Chlorophyta, Dasycladaceae), a new Permian genus of Mount Velebit, Croatia 127
481 27 1974 Sokač, B. Diplopora clavaeformis Pia (Chlorophyta, Dasycladaceae) from the Lower Ladinian of Mt. Velebit 133
482 27 1974 Velić, I. & Sokač, B. O trodjelnoj podjeli malma u Velikoj Kapeli 143
483 27 1974 Crnković, B., Babić, V. & Tomašić, I. Gabro Hruškovca kraj Ljubeščice na Kalniku 153
484 27 1974 Magdalenić, Z. Kontinentalni tercijarni sedimenti područja Meterize-Pedalj u Baniji 173
485 27 1974 Majer, E. & Majer, V. Pojave stijena spilit-keratofirske oscijacije u sjeveroistočnom dijelu Medvednice (Hrvatska, Jugoslavija) 189
486 27 1974 Majer, V. Spiliti Vratnika u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija) 199
487 27 1974 Slovenec, D. & Šinkovec, B. Uevelit (CaC2O4-H2O) i vedelit (CaC2O4-2H2O) iz gornjokrednog vapnenca kraj Žminja u Istri (Hrvatska, Jugoslavija) 209
488 27 1974 Šinkovec, B.  Jurski glinoviti boksiti zapadne Istre 217
489 27 1974 Šinkovec, B.  Porijeklo terra rossa Istre 227
490 27 1974 Šušnjara, A. & Šćavničar, B. Tufovi u neogenskim naslagama srednje Dalmacije (južna Hrvatska) 239
491 27 1974 Zebec, V. Orijentirano srastanja pirita i barita iz rudnika Stari Trg (Trepča), Kosovo 255
492 27 1974 Bojanić, L. & Ivičić, D. Opće hidrogeološke karakteristike bazena Crne Mlake 265
493 27 1974 Božičević, Srećko Morfologija vodenih kanala izvora Rječine 273
494 27 1974 Hristov, S. Utjecaj sekundarnih argiloidnih zona kore raspadanja na hidrogeološka i inženjerskogeološka svojstva nekih terena Jugoslavije 283
495 27 1974 Jurak, V. & Magdalenić, A. Ispitivanje homogenosti pregradnog profila brane s obzirom na vodopropusnost metoama neparametarskog testiranja 299
496 27 1974 Miletić, P., Heinrich, M. & Švel, B. Evaluation of drawdowns in wells by means of a mathematical model - the Rezayeh water-supply scheme, Iran 309
497 27 1974 Urumović, K. & Sokač, A. O kvartarnim naslagama Županje (istočna Slavonija, SR Hrvatska) 319
498 27 1974 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. I. Gjuro Pilar 333
499 27 1974 Barić, Lj. Tuča u Zagrebu od 19.02.1974. 349
500 27 1974 Barić, Lj. Jakob Franjo Tkalec, zaboravljeni hrvatski prirodoslovac 351
501 27 1974 Barić, Lj. & Barić-Kovačićek, J. Od čega su umrli Dragutin Rakovec i neki hrvatski prirodoslovci 359
502 27 1974 Šušnjara, A. Permoskitski peliti kao sirovina za ekspandirani laki agregat i ciglarske proizvode 363
503 27 1974 Velić, I. & Sokač, B. Izvješatj o geološkom kartiranju na izradi OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1971. 367
504 27 1974 Sokač, B. & Velić, I. Izvješatj o geološkom kartiranju na izradi OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1972. 371
505 28 1975 Barić, Lj. Kondenzirani lijas Medvednice i Ivanščice i njegovo značenje za interpretaciju paleogeografskog razvoja unutarnje dinarske regije 11
506 28 1975 Benić, J. Vapnenački nanoplankton eocenskog fliša otoka Paga 19
507 28 1975 Blašković, I., Sokač, A. & Šikić, L. Biostratigrafski i paleogeografski odnosi miocenskih naslaga u području Kraguja, istočno od Pakraca 25
508 28 1975 Fritz, F. & Pavičić, A. Tektonski odnosi u području razvoja krednih i Jelar-naslaga (tercijar) kod Kosinja u Lici 35
509 28 1975 Galović, I. & Magdalenić, Z. Eolski sedimenti područja Kloštar-Virovitica u sjevernoj Hrvatskoj 43
510 28 1975 Herak, M. Some comments on stratigraphic classification and terminology 55
511 28 1975 Jelaska, V. Mogućnosti pronalaženja ugljikovodika na području sjeverne bosne i problematika daljnjih istraživanja  65
512 28 1975 Milanović, M. Salopekiella? Breziki n. sp. (calcaerous algae, Dasycladaceae) from the Permian of Mt. Velebit (Croatia) 81
513 28 1975 Oluić, M. Tektonska analiza graničnog područja SR Hrvatske i SR Slovenije, izvršena na snimcima napravljenim iz satelita ERTS-1 87
514 28 1975 Prelogović, E. Neotektonska karta SR Hrvatske 97
515 28 1975 Sokač, A. Pleistocenska ostrakodska fauna u području dinarskog krša 109
516 28 1975 Sokač, B. & Nikler, L. Two varieties of the Triploporella marsicana Praturlon and Triploporella issaensis n. sp. (calcareous algae, Dasycladaceae) from the Lower Cretaceous of the island of Vis (Dalmatia, southern Croatia) 119
517 28 1975 Šikić, K. & Brkić, M. Donji trijas u Papkuku i Krndiji 133
518 28 1975 Šikić, L. Semseya lamellata Franzenau, 1983, provodna foraminifera donjeg sarmata 143
519 28 1975 Šimunić, An. & Basch, O. Stratigrafija kvartarnih sedimenata Zagrebačkog Posavlja 163
520 28 1975 Balen, I., Tišljar, J. & Majer, V. Petrografske karakteristike lapora okolice Podsuseda na jugozapadnim obroncima Medvednice 167
521 28 1975 Barić, Lj. Albite in rocks of Middle Triassic spilite-keratophyre assocoation of the Dinarids is low-temperature, well-ordered albite 173
522 28 1975 Crnković, B., Vragović, M., Tomašić, I., Slovenec, D. & Babić, V. Sastav tortonskih sedimenata Vinice kraj Varaždina (Hrvatsko Zagorje) 195
523 28 1975 Marci, V., Međimorec, S. & Šćavničar, S. Žilne pojave klorita u jugozapadnom dijelu Psunja 217
524 28 1975 Mutić, R. Pijesak rijeke Drave u naslagama bušotine B-12 nedaleko Podravske Slatine 243
525 28 1975 Mutić, R. Sedimentološka ispitivanja naslaga lesa iz okolice Vinkovaca, Našica i Valpova 269
526 28 1975 Šiftar, D. Barit s visokim sadržajem stroncija (Celestobarit) iz srednjobosanskog rudogorja 287
527 28 1975 Šinkovec, B. Samozitno-hematitne rude područja Pađani and Pribudić kod Knina 295
528 28 1975 Šinkovec, B., Šušnjara, A. & Sakač, K. Produkti površinskog trošenja u gornjem trijasu dijela srednje Dalmacije 311
529 28 1975 Zebec, V. Barit iz kamenoloma Donje Orešje u Medvednici (Zagrebačkoj gori) 321
530 28 1975 Bahun, S. & Fritz, F. Hidrogeološke specifičnosti Jelar-naslaga Like 345
531 28 1975 Miletić, P., Macarol, S., Turić, G. & Heinrich, M. Razmatranja o statističkoj analizi korelacije vodostaja u rijeci i vodostaja u podzemlju na primjeru mjerenja u Zagrebu 357
532 28 1975 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. II Spiridon Brusina 365
533 28 1975 Đurđanović, Ž., Jelaska, V., Šatara, D. & Nanić, S. Nalaz gornjeg trijasa na planini Svilaji 387
534 28 1975 Hristov, S. Primjena sistema brojeva u geološkoj kartografiji 391
535 28 1975 Kochansky-Devide, V. Die Fusulinidengattungen Jugoslawiens und die neu aufgestellten Taxa 401
536 28 1975 Velić, I. & Sokač, B. Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Ogulin-107 u 1973. i 1974. 409
537 28 1975 Magaš, B. Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, V (1973-1974) 415
538 28 1975 Jagačić, Terezija In memoriam: Dr Erna Šuklje  451
539 29 1976 Babić, Lj., Gušić, I. & Zupanič, J. Grebenski paleocen u Baniji 11
540 29 1976 Babić, Lj. & Zupanič, J. Sedimenti i paleogeografija zone Globotruncana calcarata (gornja kreda) u Baniji i Kordunu (središnja Hrvatska) 49
541 29 1976 Kochansky-Devide, V. O paralelizmu u razvoju organizama i ponavljanju jednakih oblika, s osobitim obzirom na na kongerije (Bivalvia) 75
542 29 1976 Kranjec, V. & Blašković, I. Geološki odnosi u području Jagma-popovac-Paklenica (zapadna Slavonija; sjeverna Hrvatska) s osobitim obzirom na pojave kremenih pijesaka 91
543 29 1976 Kranjec, V., Hernitz, Z., Reščec, T. & Velić, J. O sarmatskim i starijim panonskim naslagama u dravskoj potolini 125
544 29 1976 Prelogović, E. & Cvijanović, D. Vertikalni neotektonski pokreti i pojave jačih potresa na području SR Hrvatske 151
545 29 1976 Sokač, A. Pleistocenska fauna ostrakoda iz nekih bušotina u istočnoj Slavoniji (sjeverna Hrvatska) 159
546 29 1976 Sokač, B. & Velić, I. Linoporella? Svilajensis n. sp. (caclaresous algae; Dasycladaceae) from the Upper Jurassic? - Lower Cretaceous? Limestone  of Mt. Svilaja, southern Croatia (Dalmatia) 173
547 29 1976 Šikić, D. Duboki rasjed i sekundarne strukture zapadnog dijela Dinarida 181
548 29 1976 Šikić, L., Šimunić, An., Pikija, M. & Šimunić, Al. Gornji eocen na području Ravne gore (sjeverozapadna Hrvatska) 191
549 29 1976 Šimunić, Al., Šparica, M. & Grimani, M. Sedimentacija i dijageneza donjokrednih naslaga Banije 199
550 29 1976 Velić, I. & Sokač, A. Tintinnopsella kapelensis n. sp., a new aberrant tintinnid from the Tithonian of Mt. Velika Kapela, central Croatia 213
551 29 1976 Majer, V. Stijene "dijabaz-spilit-keratofirske asocijacije" u području između Klasnića i Brezova Polja u Baniji (Hrvatska, jugoslavija) 221
552 29 1976 Marci, V. Spilitizirani dijabazi sa Trešnjeva brda (Psunj) 237
553 29 1976 Slovenec, D.   Izmjene biotita u pegmatitu iz potoka Brzaje na Papuku u uvjetima površinskog trošenja 243
554 29 1976 Šćavničar, B. & Nikler, L. Staklasti tuf u Lemeškim naslagama Velike Kapele 269
555 29 1976 Šinkovec, B., Sakač, K. & Šušnjara, A. Donjokredni bokstiti područja Kijeva i Dinare u Dalmaciji 277
556 29 1976 Tišljar, J. Ranodijagenetska i kasnodijagenetska dolomitizacija i dedolomitizacija u krednim karbonatnim sedimentima zapadne i južne Istre (Hrvatska, Jugoslavija) 287
557 29 1976 Zebec, V. Barit i kalcit iz kamenoloma litotamnijskog vapnenca u Krapinskim Toplicama u Hrvatskom Zagorju 323
558 29 1976 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. III. Mijo Pišpatić 349
559 29 1976 Herak, M. Cilj, namjena i sadržaj geološke karte SFRJ 1: 50 000 363
560 29 1976 Babić, Lj., Jelaska, V. & Bulić, J. Teksture u turbiditima i njihova hidrodinamička interpretacija (kratak osvrt) 375
561 29 1976 Bajraktarević, Z. O pretaloženoj tortonskoj i sarmatskoj foraminiferskoj fauni Markuševca kod Zagreba 379
562 29 1976 Jelaska, V., Bulić, J., Velimirović, Z., Bauer, V. & Benić, J. Prilog potpunijem poznavanju stratigrafije Vučjaka i Trebovca (sjeverna Bosna) 389
563 29 1976 Kochansky-Devide, V. & Pikija, M. Panonske Clivunelliade (Gastropoda) sjeverne Hrvatske 397
564 29 1976 Kochansky-Devide, V. & Benček, Đ. Ficus cf. Carica L. U donjem sarmatu Hrvatske 409
565 29 1976 Slovenec, D. & Babić, V. Miješanoslojni klorit-vermikulit u dijabazu Hruškovca kraj Ljubeščice na Kalniku 411
566 29 1976 Brkić, M. & Jamičić, D. Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Orahovica-107od 1971. do 1975. 417
567 29 1976 Velić, I. & Sokač, B. Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Ogulin u 1975. 429
568 30/1 1978 Babić, Lj. & Gušić, I. Pregled fosila iz klastičnog kompleksa Ivanščice i njihovo stratigrafsko značenje 1
569 30/1 1978 Babić, Lj. & Zupanič, J. Kossmatovi "Železnikarski vapnenci i dolomiti" i "Zaliloški krovni škriljavci" u predgorju Julijskih Alpa: podaci o stratigrafiji, facijesu i paleogeografskom značenju 16
570 30/1 1978 Babić, Ž., Čakarun, I., Sokač, A. & Mraz, V. O geologiji kvartarnih naslaga porječja rijeke Drave 43
571 30/1 1978 Bajraktarević, Z. Gornjotortonska starost sedimenata Zaprešoć-brijega 63
572 30/1 1978 Conrad, M. A. & Radoičić, R. Salpingoporella katzeri n. sp., une Dasycladaceee (algue calcaire) nouvelle du Berrasien et du Valanginien de la region medoterraneene 69
573 30/1 1978 Gušić, I. & Velić, I. Lituolipora polymorpha n. gen., n. sp. (Foraminiferida, Lituolacea?) from the Middle Liassic of the outer dinarids in Croatia and the establishment of a new family, Lituoliporidae 73
574 30/1 1978 Jelaska, V. Stratigrafski i sedimentološki odnosi senonsko-paleogenskog fliša šireg područja Trebovca (sjeverna Bosna) 95
575 30/1 1978 Milan, Ante Neke Dreissenidae (Bivalvia) iz neogenske malakološke zbirke S. Brusine 119
576 30/1 1978 Nikler, L. Stratigrafski položaj grebenskog facijesa malma u sjeverozapadnim dijelovima Dinarida 137
577 30/1 1978 Polak, K. Neke značajke kvartarnih sedimenata istraživanih na primjeru klizišta Jelenovac kraj Zagreba 151
578 30/1 1978 Polšak, A. & Pezdič, J. Paleotemperaturni odnosi u karbonu i permu Dinarida i Alpa na temelju kisikove izotopne metode i njihova uloga u paleogeografiji 167
579 30/1 1978 Polšak, A., Nedela-Devide, D., Turnšek, D., Gušić, I. & Benić, J. Biostratigrafski odnosi grebenskih, prigrebenskih i bazenskih naslaga gornje krede u području Donjeg Orešja, SI Medvednica 189
580 30/1 1978 Sakač, K., Šinkovec, B. & Gabrić, A. Geologja i boksiti Moseć planine (Dalmacija, južna Hrvatska) 199
581 30/1 1978 Sokač, A. & Van Harten, D. Ilyocypris slavonica n. Sp. (Crustacea, Ostracoda) from the Pleistocene of Vinkovci (Slavonia, North Croatia) and of Tegelen (The Netherlands) 219
582 30/1 1978 Sokač, B. & Velić, I. Redescription of the genus Selliporella (calcareous algae; Dasycladaceae) 225
583 30/1 1978 Sokač, B. & Velić, I. Biostratigrafska istraživanja donje krede Vanjskih dinarida (I). Neokom zapadne Istre 243
584 30/1 1978 Šikić, D. Duboki rasjed zagrebačke zone 251
585 30/1 1978 Šikić, K. & Šikić, L. Paleocen u Samoborskom gorju 265
586 30/1 1978 Šparica, M.   Stratigrafija, tektonika i paleogeografija područja Bunić-Čanak u Lici (Hrvatska) 281
587 30/1 1978 Urumović, K., Hernitz, Z. & Šimon, J. O kvartarnim naslagama istočne Posavine (SR Hrvatska) 297
588 30/1 1978 Velić, I. & Sokač, B. Biostratigrafska analiza jure i donje krede šire okolice Ogulina (središnja Hrvatska) 309
589 30/2 1978 Krkalo, E. & Mutić, R. Tufovi u naslagama donjeg tortona u području Nježića kod Slavonske Požege 341
590 30/2 1978 Slovenec, D. Mogućnost korištenja biotita kod indikatora geneze granitometamorfnih stijena Papuka 351
591 30/2 1978 Šiftar, D. Bakteriogeno otopljeni barit kao mogući izvor sekundarno mobiliziranog barija 359
592 30/2 1978 Tišljar, J. Onkolitni i stromatolitni vapnenci u donjokrednim sedimentima Istre 363
593 30/2 1978 Šarin, A. Purpose and contents of the Hydrogeologic Map of Croatia, Scale 1:200,000 385
594 30/2 1978 Šikić, D. Observations on geology and hydrogeology of the Wadi Tannezuft-Marzuq Basin (Libia) 411
595 30/2 1978 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. IV. Dragutin Gorjanović-Kramberger 427
596 30/2 1978 Barić, Lj. Primjedba o neotopivom ostatku trijaskih karbonatnih stijena Vanjskih Dinarida u Bosni 443
597 30/2 1978 Bojanić, A., Tišljar, J. & Majer, V. Klastični miocenski sedimenti sjeverozapadnog dijela Maceljske gore (sjeverna Hrvatska) 445
598 30/2 1978 Bulić, J., Bauer, V. & Jelaska, V. O paleocenskim naslagama sjeveroistočne Majevice (sjeverna Bosna) 453
599 30/2 1978 Hoinkes, G., Kurat, G. & Barić, Lj. Meteorit iz okolice dubrovnika: hodrit L3-6 459
600 30/2 1978 Majer, V. Ribekitni kvarcit iz Pilevačkog potoka u Brezovici (Šar planina, Srbija, Jugoslavija) 477
601 30/2 1978 Miknić, M. Lamellibranchiata torskih slojeva (trijas, karnik) Ilovec-potoka pod Mangartom u Julijskim Alpama 481
602 30/2 1978 Spevec, I. Kvartarni sedimenti Kraljevačkih Novaka i Soblinca kraj Zagreba 485
603 30/2 1978 Šikić, L. Aberantne diskocikline iz paleocena Samoborske gore 501
604 30/2 1978 Zebec, V. Katalog meteorita pohranjenih u Mineraloško-oetrografskom muzeju u Zagrebu 503
605 30/2 1978 Bukovac, J., Šušnjar, M. & Grimani, M. Izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ na listu Črnomelj-106 u 1975. i 1976. godini 509
606 30/2 1978 Bukovac, J., Šušnjar, M. & Grimani, M. Prethodni izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ u širem području Dubrovčana i Zvečaja s ocvrtom na starost naslaga klastita i njohove podine, kao i njihov strukturni položaj 517
607 30/2 1978 Velić, I. & Sokač, B. Izvještaj o geološkom kartiranju za OGK SFRJ na listu Ogulin-107 u 1976. godini 523
608 30/2 1978 Gušić, I. & Sabadoš, D. Bentoski ili bentički? 529
609 30/2 1978 Magaš, B. Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, VI (1975-1976. i dodaci 1945-1974) 533
610 30/2 1978 Bajraktarević, Z. Izvještaj o proslavi 25. obljetnice djelatnosti HGD-a 595
611 30/2 1978 Herak, M., Polšak, A. & Prelogović, E. Razvoj geologije u SR Hrvatskoj od 1971-1976. god. 611
612 30/2 1978 Gušić, I., Kochansky-Devide, V. & Sokač, A. Razvoj paleontologije u Hrvatskoj od 1951. do 1976. god. 621
613 30/2 1978 Šćavničar, S. Razvoj mineralogije u SR Hrvatskoj od 1951. do 1976. god. 627
614 30/2 1978 Majer, V. & Tajder, M. Razvoj petrologije magmatskih i metamorfnih stijena u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 635
615 30/2 1978 Šćavničar, B. & Šebečić, B. Razvoj sedimentologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 643
616 30/2 1978 Jurković, I. & Šinkovec, B. Razvoj geologije rudnih ležišta u SR Hrvatskoj u proteklih 25 godina (1951-1976) 649
617 30/2 1978 Bahun, S., Magdalenić, A. & Miletić, P. Razvoj inženjerske geologije i hidrogeologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 657
618 30/2 1978 Kranjec, V. & Vugrinec, J. Razvoj geologije nafte u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 665
619 30/2 1978 Krulc, Z. & Zagorac, Ž. Razvoj primijenjene geofizike u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 677
620 30/2 1978 Alfirević, S. Razvoj marinske geologije u SR Hrvatskoj od 1951-1976. god. 685
621 30/2 1978 Majer, V. Mezozojski magmatizam Unutrašnjih Dinarida (odnosno ofiolitne zone) u području Pokuplja i Banije u Hrvatskoj i njegovo petrološko i geološko značenje - prikaz i problemi 699
622 30/2 1978 Šebečić, B. Classification of recrystallized dolomitized and bituminous carbonate rocks 711
623 30/2 1978 Oluić, M. Daljinska istraživanja i njihova primjena u geologiji 731
624 30/2 1978 Prelogović, E., Cvijanović, D. & Skoko, D. O uzročnoj vezi neotektonskih gibanja i seizmičke aktivnosti u SR Hrvatskoj 745
625 30/2 1978 Raffaelli, P. Matematička geologija i njena uloga u daljnjem razvoju geologije u Hrvatskoj 757
626 30/2 1978 Tufekčić, D. Interaktivno komuniciranje s podacima seizmičkih istraživanja 761
627 31 1979 Babić, Lj. Pojave vapnenaca s kalpionelidama na Rudnici (Posavske bore, istočna Slovenija) 13
628 31 1979 Babić, Lj., Gušić, I., Krystyn, L. & Zupanič, J. Starost i fosili Lipovac-vapnenca (trijas) kod Samobora, zapadno od Zagreba 21
629 31 1979 Bajraktarević, Z. Mikropaleontološka i biostratigrafska istraživanja tortona (badena) nekih lokaliteta Samoborskog gorja, Plešivice i Marija-Goričkih brda 37
630 31 1979 Herak, M. & Bahun, S. The role of the calcareous breccias (Jelar formation) in the tevtonic interpretation of the High Karst Zone of the Dinarides 49
631 31 1979 Juračić, M. Dubina sedimentacije "lapora s rakovicama" iz odnosa planktonskih i bentičkih foraminifera 61
632 31 1979 Kochansky-Devide, V. Srednjomiocenske kongerijske naslage Požeške gore 71
633 31 1979 Magaš, N. Geološki profil kroz naslage mezozoika i tercijara od Rude do Blizničkog brijega (planina Kamešnica) u južnoj Hrvatskoj 73
634 31 1979 Mamužić, P., Polšak, A., Grimani, M., Šimunić, A. & Korolija, B. Detaljni geološki stup kroz naslage cenomana sjeverno od Vela Luke na otoku Korčuli 91
635 31 1979 Marinčić, S. Uzroci odstupanja linearnih bora od Dinarskog pravca pružanja 105
636 31 1979 Pikija, M., Šikić, L. & Šimunić, Al. Marinski srednji miocen kod Jorgića (Papuk, sjeverna Hrvatska) 113
637 31 1979 Prelogović, E., Fritz, F., Cvijanović, D. & Milošević, A. Seizmotektonska aktivnost u području doline Zrmanje 123
638 31 1979 Sokač, A. Miocenski ostrakodi Sinjskog polja 137
639 31 1979 Sokač, B. & Velić, I. A new calcareous alga, Salpingoporella biokovensis n. sp. (Dasycladaceae) from Lower Aptian deposits of Mt. Biokovo, Dalmatia (south Croatia) 145
640 31 1979 Šikić, D. O tektonskoj građi u slivu gornjeg toka Kupe 151
641 31 1979 Šimunić, An., Šimunić, Al. & Milanović, M. Geološka građa Ivanščice i Ravne gore 157
642 31 1979 Velić, J. O razlikovanju neotektonskih struktura u zapadnom dijelu Savske depresije 175
643 31 1979 Velić, I. & Sokač, B. Biostratigrafska istraživanja donje krede Vanjskih dinarida (II). Godnji alb otoka Korčule 185
644 31 1979 Velić, I., Sokač, B. & Galović, I. Tekronsko i paleogeografsko značenje novih nalaza senonskih vapnenaca i eocenskog fliša u Kordunu (središnja Hrvatska) 191
645 31 1979 Barić, Lj. O nekim mineralima iz tufova južno od Brestika (Banija, Hrvatska) 205
646 31 1979 Brajdić, V. & Zebec, V. Kalcit i dolomit iz kamenoloma u Skradu (Gorski kotar) 213
647 31 1979 Krkalo, E. & Šimunić, Al. Geološka građa ležišta kvarcnog pijeska "Vranić" kod Slavonske Požege (Slavonija, sjeverna Hrvatska) 219
648 31 1979 Majer, V. Stijene "dijabaz-spilit-keratofirske asocijacije" u području Bojne u Baniji (Hrvatska, Jugoslavija) 229
649 31 1979 Marci, V. Niskometamorfne mineralne asocijacije sjeverozapadnog dijela Psunja 241
650 31 1979 Mutić, R. Tufovi u donjohelvetskim naslagama na području Brestika i Bojne (Banija, Hrvatska) 253
651 31 1979 Mutić, R. Turmalin iz tufnih naslagama srednjeg miocena na obroncima starih planina sjeverno od Save i u Baniji (Hrvatska) 267
652 31 1979 Slovenec, D., Popović, S. & Galešić, N. An X-ray diffraction investigation of trioctahedral micas 273
653 31 1979 Šćavničar, B. & Šćavničar, S. Autigeni celestin u vapnencima donjeg trijasa i evaporitnim sedimentima permotrijasa u Dalmaciji 279
654 31 1979 Vragović, M. & Majer, V. Kloritoidni škriljci u metamorfnim kompleksima u sjevernoj Hrvatskoj (Jugoslavija) 287
655 31 1979 Vragović, M. & Majer, V. Prilozi za poznavanje metamorfnih stijena Zagrebačke gore, Moslavačke gore i Papuka (Hrvatska, Jugoslavija) 295
656 31 1979 Vrkljan, M. Neki mikroelementi u eruptivnim stijenama dalmatinskih otoka 309
657 31 1979 Zebec, V. Orijentirano prirastanje kristala kalcita na bodljama tortonskih ježinaca iz naslaga litolamnijskog vapnenca u Krapinskim toplicama u Hrvatskom Zagorju 315
658 31 1979 Babić, Ž., Čakarun, I. & Mraz, V. Analiza stanja i toka podzemnih voda u kvartarnom vodonosnom kompleksu pridravske ravnice 321
659 31 1979 Fritz, F. Hidrogeološke rajonizacije priobalnog krša Hrvatske u svjetlu novijih saznanja 327
660 31 1979 Babić, Lj. Mijena lika Geološkog vjesnika 339
661 31 1979 Benček, Đ. Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Karlovac-105 u 1977. godini 343
662 31 1979 Jamičić, D. Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Daruvar u 1975-76. godini 349
663 31 1979 Jamičić, D. Dvostruko boranje u jednom dijelu metamorfnih stijena Papuka i Krndije 355
664 31 1979 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj V. Ferdo Koch 359
665 31 1979 Milan, Ante Prilog poznavanju malmskih naslaga područja Zlobina u jugozapadnoj Hrvatskoj 369
666 31 1979 Savić, D. & Milanović, M. Malmske i donjokredne naslage šire okoline Drage (Slovenija) 373
667 31 1979 Slovenec, D. & Majer, V. Registracije nekih rjeđih minerala u Jugoslaviji 377
668 31 1979 Šebečić, B. Rasjedni sistemi i bituminozne pojave u Vanjskim Dinaridima 383
669 31 1979 Šebečić, B. Novi kriteriji za formacijskom raščlanjivanje naslaga 387
670 31 1979 Velić, I. & Sokač, B. Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu na listu Ogulin-107 u 1977. god. 397
671 31 1979 Kranjec, V. In memoriam: Dr. Franjo Ožegović 404
672 31 1979 Kranjec, V. In memoriam: Dr. Dragutin Šikić 409
673 31 1979 Golub, Lj. Marićit - novi mineral u razredu fosfata 415
674 32 1979 Alfirević, S. Sedimentološko kartiranje bentoskih biovenoza u kanalima sjeveroistočnog Jadrana 15
675 32 1979 Babić, Lj. & Županič, J. Uloga antagonističkih procesa izgradnje i razgradnje grebena u povijesti poroziteta - primjer paleocenskog grebena u Baniji 31
676 32 1979 Bokčić, P. Pretpostavka o učešću karbonatno-glinovitog mulja, unošenog podzemnim tokovima, u genezi jednog dela sedimenata jezerske sredine miocena pećkog dela Metohije 53
677 32 1979 Bokčić, P. Cikličnost sedimentacije u građi slatkovodnih tvorevina neogena pećkog dela Metohije 61
678 32 1979 Crnički, J. Strukturna kontrola ležišta boksita u sjevernoj Dalmaciji 71
679 32 1979 Crnjaković, M. Sedimentacija transgresivnog senona na južnim padinama Medvednice 81
680 32 1979 Dimitrijević, M. & Filipović, I. Depozicione sredine i razvoj mlađeg paleozoika Cerove (sjeverozapadna Srbija) 97
681 32 1979 Dimitrijević, Mi. Pojam "formacija" u nacrtu uputstva za izradu tematske geološke karte 113
682 32 1979 Grubić, A. & Stefanovska, D. Grudvasti krečnjaci sa rožnacima sa Vikana (istočna Srbija) 121
683 32 1979 Jovanović, O. & Jovanović, Ž. Sedimentološke odlike fliša okoline Prijepolja 133
684 32 1979 Maslarević, Lj. & Knežević, V. Sedimentologija neogena Kolubarskog ugljenog basena 141
685 32 1979 Nikolić, D. & Nikolić, L. Morfološke karakteristike kore raspadanja u različitim klimatskim oblastima 151
686 32 1979 Nikolić, D., Poharc, V. & Atanasković, R. Bentoniti okoline Venčana kod Aranđelovca 157
687 32 1979 Nikolić, D., Poharc, V. & Janković, Lj. Bentoniti iz rudnika uglja bogovina  165
688 32 1979 Obradović, J. Sedimentološke karakteristike slanačke serije Beogradskog dunavskog ključa 173
689 32 1979 Orehek, S. & Ogorelec, B. Sedimentološke značilnosti jurskih in krednih karbonatnih kamenin na Trnovskem gozdu 185
690 32 1979 Pešić, L. Olistoliti u karbonu kod Osečine 193
691 32 1979 Radošević, B. & Pantić-Prodanović, S. Sedimentološke i mikropaleontološke karakteristike sedimenata srednjeg i gornjeg trijasa u lokalnosti Ranče (Plevlja) 199
692 32 1979 Sokač, B., Šćavničar, B. & Velić, I. Klastiti donjeg trijasa uz evaporite na otoku Velika Palagruža (Središnji Jadran) 207
693 32 1979 Šćavničar, B. Sedimenti u evaporitskom kompleksu Komiže (otok Vis) 213
694 32 1979 Šebečić, B. Hipoteza o generacijama karbonata u karbonatnim naslagama Dinarida 229
695 32 1979 Šimunić, Al. & Šimunić, A. Petrografski sastav i geneza trijaskih naslaga Ivanščice, Kalnika i Ravne gore (Hrvatsko zagorje) 243
696 32 1979 Tišljar, J. Ranodijagenetske promjene pojedinih sastojaka donjokrednih vapnenaca iz različitih dijelova Vanjskih Dinarida 255
697 32 1979 Trubelja, F. Kora trošenja na jablaničkom gabru u Hercegovini 265
698 33 1981 Hernitz, Z., Kovačević, S., Velić, J., Babić, Ž. & Urli, M. Primjer kompleksnih geološko-geofizičkih istraživanja kvartarnih naslaga u okolici Prevlake 11
699 33 1981 Kapelj, J. Primjena kružnih dijagrama (ciklograma) kod kartiranja i interpretacije rezultata istražnih bušotina na primjenu lokacije Trslana nedaleko Đakova 35
700 33 1981 Kochansky-Devide, V. & Bajraktarević, Z. Miocen (baden i sarmat) najzapadnijeg ruba Medvednice 43
701 33 1981 Mamužić, P., Polšak, A., Grimani, M., Šimunić, Al. & Korolija, B. Detaljni geološki stup kroz naslage cenomana i turona u zapadnom dijelu otoka Hvara 49
702 33 1981 Milaković, B. O pitanju gornje granice pontijskog kata u Panonskom bazenu (s osvrtom na oblast Paratetisa) 59
703 33 1981 Prelogović, E., Blašković, I., Cvijanović, D., Skoko, D. & Aljinović, D. Seizmološke značajke Vinodolskog područja 75
704 33 1981 Sokač, A. Pannonian and Pontian ostracode fauna of the South-eastern slopes of Orlica and Krško Polje 95
705 33 1981 Sokač, B. & Velić, I. Humiella teutae n. gen. n. sp. (Dasycladaceae) iz neokoma Južne Hercegovine 101
706 33 1981 Sremac, J. Neke nove i manje poznate vrste mekušaca Croatica naslaga i Banatica naslaga sjeverne Hrvatske 107
707 33 1981 Barić, Lj. Von mir wurde von der Grube Stari Trg (Trepča) nicht Jamesonit, sondern Baulangerit untersucht 125
708 33 1981 Marci, V. & Raffaelli, P. Kemijske karakteristike amfibiolitskih stijena sjeverozapadnog dijela Psunja. Razlikovanje orto i para varijeteta 133
709 33 1981 Mutić, R. Teški minerali u miocenskim naslagama sjeverozapadnog područja Hrvatskog Zagorja 145
710 33 1981 Pamić, J. Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida 169
711 33 1981 Pamić, J. & Bazaljko, R. Srednjotrijaski vulkaniti iz okolice Tjentišta i Sutjeske (JI Bosna i SZ Crna Gora) 181
712 33 1981 Popović, S. & Slovenec, D. Točno mjerenje parametara jedinične ćelije filosilikata na primjenu biotita i muskovita 195
713 33 1981 Slovenec, D. & Popović, S. Mogu li se po rendgenskim difrakcijskim slikama proba sigurno razlikovati politipi biotita 1M i 2M? 203
714 33 1981 Šiftar, D. & Srzić, D. Rezultati izotopne analize sumpora u baritnim ležištima Hrvatske 209
715 33 1981 Šinkovec, B. & Sakač, K. Boksiti starijeg paleogena na otocima sjevernog Jadrana 213
716 33 1981 Zebec, V. Orijentirano sraštanje pirita i pirotina iz rudnika Stari Trg (Trepča) 227
717 33 1981 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj VI. Paleobotanička istraživanja Roberta Visianoja Šibenčanina 236
718 33 1981 Balabanić, J. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj VII. Dopuna popisu objavljenih radova S. Brusine 241
719 33 1981 Magaš, B. Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, VII (1977-1978) 243
720 33 1981 Vrkljan, M. O ponašanju nekih mikroelemenata kod spolitizacije bazičnih eruptivnih stijena iz srednje Dalmacije 276
721 33 1981 Mayer, V. In memoriam: akademik Luka Marić  
722 34 1981 Bajraktarević, Z. Donji baden (donji torton) južnog dijela Moslavačke gore 9
723 34 1981 Kochansky-Devide, V. Karbonski Stromatoporoidea i Bryozoa kod Markuševca (Medvednica) 15
724 34 1981 Mamužić, P., Korolija B., Grimani, M. & Šimunić, Al. Detaljni geološki stupovi kroz naslage krede (gornji otriv-donji turon) srednjeg dijela poluotoka Pelješca 19
725 34 1981 Marinčić, S. Eocencki fliš Jadranskog pojasa 27
726 34 1981 Sokač, B. & Velić, I. New Calcareous Algae (Dasycladaceae) from the Berriasian of Biokovo Mountain 39
727 34 1981 Crnjaković, M. Mastrihtski fliš jugozapadnog dijela Medvednice 47
728 34 1981 Marci, V. Rezultati petrografskih istraživanja u nekim dubokim bušotinama Podravine, Međimurja i Prekomurja 63
729 34 1981 Mutić, R. Akcesorni cirkon iz srednjeeocenskih tufnih naslaga središnje Hrvatske i zapadne Slavonije 71
730 34 1981 Mutić, R. Pirokseni u kvartarnim naslagama Krškog polja, Zagrebačkog Posavlja i u bušotinama IG-1 i IG-2 / Sanidin u kvartarnim naslagama bušotina IG-1 i IG2 85
731 34 1981 Šiftar, D. O kemizmu barita i o nekim okolnostima postanka baritnih ležišta Gorskog Kotara 95
732 34 1981 Zupanič, J. Nekarbonatni detritus arenitnih sedimenata mastrihtskog fliša Vivodine (Žumberak, zapadni Dinaridi) 109
733 34 1981 Aljinović, B. Depths to the basement of sediments along the line Brač - Palagruža 121
734 34 1981 Bojanić, L., Ivičić, D. & Batić, V. Hidrogeologija Imotskog polja s osvrtom na njegov značaj u regionalnom smislu 127
735 34 1981 Prelogović, E. & Cvijanović, D. Potresi u Medvednici 1880. godine 138
736 34 1981 Jamičić, D. Izvještaj o geološkom kartiranju za Osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Daruvar-106 u 1979.  147
737 34 1981 Herak, M. Uz 45. obljetnicu znanstvenog i nastavnog rada Vande Kochansky-Devide 151
738 35 1982 Sokač, A., Dragičević, I. & Velić, J. Biostratigrafske i litološke odlike neogenskih i kvartarnih sedimenata nekuh bušotina okoline Osijeka 9
739 35 1982 Devide-Nedela, D., Babić, Lj. & Zupanič, J. Mastrihtska starost fliša Vivodine u Žumberku i kod Ozlja (zapadna Hrvatska) na temelju planktonskih foraminifera 21
740 35 1982 Sokač, B. & Velić, I. Gyroporella lukicae n. sp. (Dasycladaceae) from the Lower Aptian of the surroundings of Jajce 37
741 35 1982 Bajraktarević, Z. Mirkofosili i nanofosili sedimenata badena ("tortona") područja Sokolovac u Požeškoj gori 43
742 35 1982 Velić, I. & Sokač, B. Novi nalazi naslaga donjeg i srednjeg trijasa u zapadnom Kordunu (središnja Hrvatska) 47
743 35 1982 Pikija, M.  Turbiditne karakteristike dijela gornjopanskih sedimenata u području Mihovljan - Lobor (sjeverozapadna Hrvatska) 59
744 35 1982 Mamužić, P., Polšak, A., Grimani, M. & Korolija, B. Geološki stup kroz naslage cenomana i donjeg turona u središnjem dijelu otoka Cresa 65
745 35 1982 Blašković, I., Tišljar, J. & Velić, J. Litofacijelne značajke tortonskih naslaga u području Okučani - Pakrac - Novska 71
746 35 1982 Savić, D. Problem tektonskog sklopa Gorskog kotara 87
747 35 1982 Šegota, T. Razina mora i vertikalno gibanje dna Jadranskog mora od ris-virmskog interglacijala do danas 93
748 35 1982 Mutić, R. Akcesorni apatit iz srednjomiocenskih tufnih naslaga središnje Hrvatske i zapadne Slavonije 111
749 35 1982 Slovenec, D. Revised X-ray powder diffraction data for polytype 2M1 of trioctahedral micas 129
750 35 1982 Slovenec, D. Kemijski sastav biotita, granata i amfibola kao pokazatelj temperature formiranja granito-metamorfnih stijena Papuka 133
751 35 1982 Majer, V. & Pamić, J. Novi nalazi metamorfnih stijena u ofiolitnoj zoni u Bosni 153
752 35 1982 Pamić, J. Bazaltne stijene trijaskog vulkanizma Dinarida 159
753 35 1982 Nikler, L. Značaj i karakteristike smeđih ugljena Dalmacije 181
754 35 1982 Prelogović, E., Cvijanović, D., Aljinović, B., Kranjec, V., Skoko, D., Blašković, I. & Zagorac, Ž. Seizmotektonska aktivnost duž priobalnog dijela Jugoslavije 195
755 35 1982 Kochansky-Devide, V. Prilozi povijesti geoloških znanosti u Hrvatskoj. VIII 209
756 35 1982 Jagačić, Terezija In memoriam: Antun Rubinić 266
757 35 1982 Kochansky-Devide, V. In memoriam: Anto Jurilj 268
758 35 1982 Takšić, Antun In memoriam: Josip Ogulinec 271
759 35 1982 Sokač, A. In memoriam: Božena (Boba) Erceg-Jović 274
760 35 1982 Šebečić, B. Za rasprave o geološkoj terminologiji i izradu geološkog rječnika 277
761 35 1982 Babić, Lj. & Zupanič, J. Komentar radu "Spodnjokredne plasti v osrednji Sloveniji" S. Busera i J. Pavšića 279
762 35 1982 Trubelja, F. Osvrt na dio sadržaja članka "Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida" 279
763 36 1983 Babić, Lj. & Marjanac, T. Albsko-cenomanski sedimenti jugozapadne Medvednice (okolica Zagreba) 1
764 36 1983 Bajraktarević, Z. O taksonomskom položaju oblika Semseya lamellata Franzenau 1892-1984 9
765 36 1983 Benić, J. & Bukovac, J. Paleocensko-donjoeocenski fliš i vapnenački nanoplankton zapadno od Duge Rese (Hrvatska) 13
766 36 1983 Benić, J., Benček, Đ. & Magdalenić, Z. Paleocenski fliš i vapnenački nanoplankton u području sjeverno od Vrginmosta (Hrvatska) 21
767 36 1983 Blašković, I. O rasprostranjenosti i položaju pliocenskih i kvartarnih taložina u Vinodolu 27
768 36 1983 Blašković, I. & Tišljar, J. Prominske i Jelar naslage u Vinodolu (Hrvatsko primorje) 37
769 36 1983 Jamičić, D. Strukturni sklop metamorfnih stijena Krndije i južnih padina Papuka 51
770 36 1983 Mamužić, P., Korolija, B., Grimani, M. & Šimunić, A. Geološki stup kroz naslage krede (raspona Gornji Cenoman - Donji Senon) središnjeg dijela poluotoka Pelješca 73
771 36 1983 Paunović, M. Prilog poznavanju rasprostranjenosti mezozojskih i kenozojskih Amphibia i Reptilia u Jugoslaviji 79
772 36 1983 Sokač, B. & Velić, I. Uragiella matzi n. sp. (Dasycladaceae) from the Upper Cretaceous of Primošten 91
773 36 1983 Velić, I. & Sokač, B. Geološka građa Kleka u Velikoj Kapeli (središnja Hrvatska) 95
774 36 1983 Braun, K., Dravec, J., Slović, V., Crnogaj, S., Valković, V. & Makjanić, J. Pojave mineralizacije urana na Papuku i Krndiji 111
775 36 1983 Crnković, B. & Babić, V. Topive soli u karbonatnim stijenama 117
776 36 1983 Lugović, B. Efuzivne stijene sjeverozapadnog dijela Papuka 131
777 36 1983 Lugović, B. & Majer, V. Eruptivi Senjske drage (Vratnika) kod Senja (SR Hrvatska, Jugoslavija) 157
778 36 1983 Majer, V. & Karamata, S. Mogućnosti novog tumačenja geneze K-bogatih lamprofira i bazalta u Jugoslaviji 183
779 36 1983 Mutić, R. Vulkanski pepeo planine St. Helena (Washington, USA) 189
780 36 1983 Pamić, J. Dijabaz-spilitske stijene Jasenice iz ofiolitskog kompleksa Mahnjače u Bosni 203
781 36 1983 Slovenec, D. The effect of absorption on X-ray diffraction Wissenberg patterns of epitactically overgrown biotite polytypes 219
782 36 1983 Šušnjar, M. Tektogenetski procesi u Dinaridima i pojave pozitivnih geotermalnih anomalija 223
783 36 1983 Prelogović, E. & Cvijanović, D. Prikaz neotektonske aktivnosti dijela Slavonije, Baranje i Bačke 241
784 36 1983 Velić, J. Akceleracija vertikalnih tektonskih pokreta tijekom neogena i kvartara u zapadnom dijelu savske depresije 255
785 36 1983 Vukašinović, S. Aeromagnetski podaci i zemljina kora na pravcu Dugi otok - Koprivnica 267
786 36 1983 Barić, Lj. Prilozi povijesti geološkoih znanosti u Hrvatskoj. XI. Dr. Kajetan Petter 275
787 36 1983 Kochansky-Devide, V. Stota obljetnica srmti Marka Vincenca Lipolda, prvog jugoslavenskog geologa 277
788 36 1983 Polšak, A. Prof. Milan Herak, 45 godina druženja s geologijom 281
789 36 1983 Magaš, N. Izvještaj o geološkom kartiranju za osnovnu geološku kartu SFRJ na listu Osijek u 1981 i 1982. 286
790 36 1983 S. Ščavnićar In memoriam: Miroslav Tajder 295
791 36 1983 Srećko Božičević In memoriam: Slavica Muldini-Mamužić 302
792 36 1983 Jagačić, Terezija In memoriam: Josipa Pensa - Joja 306
793 36 1983 Šebečić, B. Prijedlog novih naziva za "bituminozne škriljavce" s osvrtom na njihovo dosadašnje istraživanje u nas 309
794 36 1983 Pamić, J. Komentar trubeljinom radu "Osvrt na dio sadržaja članka "Naše dosadašnje saznanje o strukturnom stanju albita u vulkanitima srednjotrijaske spilit-keratofirske asocijacije Dinarida 319
795 36 1983 Barić, Lj. Versuch von J. Pamić mir eine koautorschaft aufzwingen zu wollen 321
796 37 1984 Bajraktarević, Z. Bachmayerella i potvrda njene stratigrafske provodnosti unutar srednjeg miocena 7
797 37 1984 Blašković, I., Tišljar, J., Dragičević, I. & Velić, J. Razvoj sedimentacijskih okoliša miocenskih naslaga na zapadnim obroncima Psunja (sjeverna Hrvatska) 11
798 37 1984 Hećimović, I. Strukturno-geomorfološka istraživanja između Medvednice, Ivanščice i Kalnika 33
799 37 1984 Magaš, N. Prilog interpretaciji okoliša i stratigrafiji kvartara na osnovi asocijacije mekušaca u području Osijeka (istočna Slavonija, Hrvatska) 41
799-1 37 1984 Magaš, N. Strukturni odnosi područja Jasenovac-Dubica-Kostajnica (Posavlje, sjeverna Hrvatska) 45
800 37 1984 Mamužić, P., Grimani, M. & Šimunić, A. Geološki stup naslaga gornjeg turona i donjeg senona kod Primoštena u Dalmaciji 55
801 37 1984 Mirković, M. Paleozoik Crne gore 59
802 37 1984 Pikija, M., Šikić, K. & Šikić, L. Miocen na lokalitetima Bačuga i Jurjevčani (središnja Hrvatska) 65
803 37 1984 Crnković, B. & Bilbija, N. Vrednovanje arhitektonsko-građevinskog kamena 81
804 37 1984 Marci, V., Ščavnićar, S. & Sijarić, G. Novi podaci o vulkanskim stijenama Ivanščice (sliv toka Železnice) 97
805 37 1984 Mutić, R. Aragonit u kvartarnim naslagama nedaleko Đakova u Slavoniji (Hrvatska) 105
806 37 1984 Tomašić, I. & Dragičević, I. Estimation of Tectonophysical stress in Bauxite Ore Deposits 117
807 37 1984 Pamić, J., Jamičić, D. & Crnko, J. Bazične i intermedijarne magmatske stijene iz metamorfita središnjih dijelova Psunja u Slavoniji 127
808 37 1984 Pamić, J., Crnko. J. & Jamičić, D. Lamprofirska pojava sa Psunj planine u Slavoniji 145
809 37 1984 Sakač, K., Šinkovec, B., Jungwirth, E. & Lukšić, B. Opća obilježja geološke građe i ležišta boksita područja Imotskog 153
810 37 1984 Šebečić, B. Bituminozne pojave Vinišće kod Trogira 175
811 37 1984 Šiftar, D. On the chemism of barite from Petrova Gora and its comparison with the chemism of barite from other deposits in Croatia 197
812 37 1984 Milošević, A., Prelogović, E. & Herak, D. Seizmičnost područja Dinare 205
813 37 1984 Ružić, I., Jeričević, Ž., Dragojević, D. & Vrhovac, A. Eksperimentalno određivanje kojeficijenata disperzije u rijeci Savi 217
814 37 1984 Fritz, F. Postanak i starost Vranskog jezera kod Biograda na moru 231
815 37 1984 Šarin, A. Klasifikacija hidrogeoloških karata 245
816 37 1984 Šarin, A. An approach to the preparation of the hydrogeological map of Africa 253
817 37 1984 Magaš, B. Znanstveni i stručni skupovi iz geologije i srodnih znanosti održani u SFRJ od 1945-1982 259
818 37 1984 Kochansky-Devide, V. Stota obljetnica rođenja akademika prof. Salopeka 281
819 37 1984 Kochansky-Devide, V. In memoriam: Adolf Papp 285
820 37 1984 Polšak, A. O nepoštivanju autorstva u geološkim publikacijama 287
821 37 1984 Terzić, M. Osvrt na deo rada "Mogućnost novog tumačenja K-bogatih lamprofira i bazalta u Jugoslaviji" V. Majera i S. Karamate 289
822 38 1985 Polšak, A. Akademik Vanda Kochansky-Devide 7
823 38 1985 Magaš, B. Izbor radova akademika Vande Kochansky-Devide 15
824 38 1985 Bahun, S. Trijaske naslage i Jelar-formacija u dolini Une između Srba i Brotnje (Hrvatska) 21
825 38 1985 Dragičević, I., Benić, J. & Blašković, I. Novi stratigrafski podaci o paleogenskim klastitima Studenih Vrila - Zapadna Hercegovina 31
826 38 1985 Jelaska, V. Changes of depositional environment as casual factors in development of facial variabilty: an example from the late Senonian limestones on the island of Brač (Yugoslavia) 35
827 38 1985 Poje, M. Praporne naslage "vukovarskog profila" i njihova stratigrafska pripadnost 45
828 38 1985 Sokač, B. Triploporella bacilliformis n. sp. (Dasycladaceae) from the Lower Cretaceous of the Island of Korčula 67
829 38 1985 Šikić, L. The Rupelian in the area of Ravna Gora (northwestern Croatia) based on foraminiferous fauna 73
830 38 1985 Tomić, V. Prigrebenske i bazenske naslage senona u području donjeg Bešpelja, sjeverno od Jajca 81
831 38 1985 Velić, J., Dragičević, I. & Prelogović, E. Geološki odnosi kvartarnih naslaga okolice Erduta (istočna Hrvatska) 87
832 38 1985 Šiftar, D. Izotopni sastav sulfatnog sumpora u naslagama donjeg trijasa kod Muća (južna Hrvatska) 101
833 38 1985 Zagorščak, D. Epidot iz Dugog potoka, planina Ivanščica 105
834 38 1985 Zebec, V. & Bermanec, V. Albit, orijentirano srastanje hijalofana i albita od Zagrađa kraj busovače u Bosni 115
835 38 1985 Kapelj, J. Neki rezultati geomorfološke analize reljefa u uvjetima krškog terena 121
836 38 1985 Velić, J. O razlikama brzina i akceleracija panonskih i pontskih radijalnih  pokreta u Savskoj potolini 131
837 38 1985 Jamičić, D., Crnko, J., Prtoljan, B. & Matičec, D. Strukturni elementi laramijskih pokreta u području Sulkovca (Požeška gora) 149
838 38 1985 Skansi, R. & Hrženjak, G. Grafička interpretacija rezultata kemijskih analiza vode pomoću ličnog računala 155
839 38 1985 Palinkaš, L. Lead Isotope Patterns in Galenas from some Selected Ore Deposits in Croatia and NW Bosnia 175
840 38 1985 Šebečić, B., Palinkaš, L., Pavišić, D., Šebečić, Bl. & Trutin, M. Bauxite occurances in the region of Zavojane and northwardly of Imotski 191
841 38 1985 Šinkovec, B., Šušnjara, A. & Sakač, K. Boksiti Korduna i susjednih područja 215
842 38 1985 Brajdić, V. In memoriam: Ljudevit Barić 235
843 38 1985 Majer, V. In memoriam: Dušan Bogojević 247
844 38 1985 Mamužić, P. In memoriam: Dragan Jovanović 248
845 38 1985 Tišljar, J. & Velić, J. O nepoštivanju autorstva u geološkim publikacijama 249
846 38 1985 Babić, Lj. Geološki vodiči uz skupove: uloga urednika i specifičnosti izrade 252
847 39 1986 Bajraktarević, Z. Borelis curdica (Reichel) u gornjobadenskim sedimentima Paratethysa sjeverozapadne Hrvatske 7
848 39 1986 Novosel-Škorić, S., Magdalenić, Z. & Korolija B. Pliokvartarni sedimenti jugoistočnog dijela Krndije (sjeverna Hrvatska) 11
849 39 1986 Poje, M. Ekološke promjene na vukovarskom prapornom ravnjaku proteklih cca 500.000 godina 19
850 39 1986 Sokač, B. Clypeina radici n. sp. (Calcareous algae; Dasycladaceae) from the Neocomian of the Coastal Part of the Outer Dinarides 43
851 39 1986 Šiftar, D. Starost evaporita i području Sinj - gornji tok Une 55
852 39 1986 Slovenec, D. Nalazi pirofilita, paragonita, margarita i glaukonita u stijenama slavonskih planina 61
853 39 1986 Tišljar, J. Postanak crnih oblutaka i ulomaka ("black pebbles") u periplimatskim vapnencima titona zapadne Istre i barema otoka Mljeta 75
854 39 1986 Pamić, J. & Šparica, M. Metamorfne stijene Požeške gore 95
855 39 1986 Hećimović, I. Strukturno-geomorfološkim istraživanjima do spoznaje o strukturnoj građi u ravničarskim terenima 103
856 39 1986 Šušnjar, M. & Grimani, I. Strukturno-tektonski odnosi ofiolitskog pojasa Banije 109
857 39 1986 Čakarun, I., Mraz, V. & Babić, Ž. Hidrogeološka podloga povećanju kapaciteta Vodovoda Krapina bušenim bunarima 121
858 39 1986 Čakarun, I., Mraz, V. & Babić, Ž. Hidrogeološki odnosi u području Ozaljskog polja 131
859 39 1986 Miletić, P., Bačani, A., Mayer, D. & Capar, A. Prilog poznavanju hidrogeoloških značajki prve hidrogeološke zone na području istočne Slavonije 137
860 39 1986 Miletić, P., Heinrich-Miletić, M. & Bačani, A. Pristup interpretaciji podataka pokusnog crpljenja 151
861 39 1986 Miletić, P. & Heinrich-Miletić, M. Matematički model desne obale Save i Crpilišta Mala Mlaka u Zagrebu 165
862 39 1986 Jurković, I. Quantitative chemical and optical investigations of the tetrahedrite from barite-bearing deposit Vidici on the northern slopes of the mountain Medjuvršje soth of the town of Kreševo, Bosnia 187
863 39 1986 Palinkaš, L. A. & Šinkovec, B. Tidal flat facies and barite mineralization in Gorski Kotar 215
864 39 1986 Jurković, I., Grimani, I. & Šinkovec, B. Les gites plombo-zinceferes Koudiat Zag et Tir Koudiat Oum Hadhoud, Tunisie 225
865 39 1986 Radošević, Z. Topografske karte kao podloga za geološke karte u našim krajevima 237
866 39 1986 Radošević, Z. Strukturna numeracija karata i geološke Greenwich dokumentirane informacije - GDI sistem 251
867 39 1986 Magaš, B. Prilozi geološkoj bibliografiji SR Hrvatske, VIII (1979-1980) 269
868 39 1986 Kochansky-Devide, V. O nekadašnjim studentskim geološkim ekskurzijama  - Zagrebačke "geološko himne" 313
869 39 1986 Sakač, K. In memoriam: Ivan Crnolatac 315
870 39 1986 Majer, V. In memoriam: Dušan Bogojević 319
871 40 1987 Sokač, B. On some controversial Dasyclad genera and species in the Lower Cretaceous deposits of the Dinarides 9
872 40 1987 Sokač, A. Pannoninotus n. gen. (Crustacea, Ostracoda) from the Middle Miocene of Bjelanovac (Psunj Mountain, North Croatia) 39
873 40 1987 Sokač, A. & Krstić, N. Ostracode fauna of some non-marine Neogene basins in Yugoslavia 45
874 40 1987 Kolar-Jurkovšek, T. & Placer, L. Ladinijsko-karnijska mikrofauna iz psevdoziljskih plasti Posavskih gub 53
875 40 1987 Šiftar, D. Primjena izotopne analize sumpora u određivanju starosti anhidrita iz Jadranskog evaporitskog područja 65
876 40 1987 Bermanec, V., Zebec, V. & Brajković, Z. Searlesite from the Salt Mine Tušanj, Tuzla, Yugoslavia 75
877 40 1987 Tibljaš, D., Zebec, V. & Bermanec, V. Zeolite occurence in the vein mineral paragenesisnear Dunje, Macedonia 81
878 40 1987 Bermanec, V., Tibljaš, D. & Zebec, V. Tetraerdit iz rudnika Stari trg 98
879 40 1987 Bermanec, V. & Zebec, V. Rutil i hematit, orijentirano srastanje rutila i hematita od Zagrađa kraj busovače u Bosni 97
880 40 1987 Božičević, S. & Zebec, V. Kalcitno-hijalitne sige u nabuševoj kaverni tunela kroz južni Velebit 101
881 40 1987 Levačić, E. & Slovenec, D. Ispitivanje sorpcije tenzida u bentonitima i neke karakteristike nastalih organo-montmorilonitskih kompleksa 111
882 40 1987 Marci, V. Mineralne parageneze u mandulama lava sa Ivanščice 131
883 40 1987 Pamić, J. Pojave kordijerita, andaluzita i margarita u metamorfnim stijenama s Psunja u Slavoniji 139
884 40 1987 Velić, I. & Tišljar, J. Biostratigrafske i sedimentološke značajke donje krede otoka Veli Brijun i usporedba s odgovarajućim naslagama jugozapadne Istre 149
885 40 1987 Crnjaković, M. Kredni crveni klastiti Medvednice 169
886 40 1987 Marjanc, T. Sedimentacija Kernerove "srednje fliške zone" (paleogen, okolica Splita) 177
887 40 1987 Jelaska, V. Paleoambijentalna dinamika sjeveroistočnog rubnog prostora Vanjskih Dinarida u juri i kredi 195
888 40 1987 Maslarević, Lj. & Krstić, B. Paleozojske olistostrome u kučanjsko-zvonačkom flišu jugoslovenskog dijela Karpato-Balkanida 217
889 40 1987 Jovanović, R., Jovanović, D. & Perić D. Klasifikacija i nomenklature nevezanih klastičnih sedimenata i njihova primena u računarskoj obradi podataka 233
890 40 1987 Bahun, S. & Bojanić, L. Navlačna tektonika u području Korane jugozapadno od Petrove gore (Poloj - Veljun - Blagaj) 245
891 40 1987 Aljinović, B., Prelogović, E. & Skoko, D. Novi podaci o dubinskoj geološkoj građi i seizmotektonski aktivnim zonama u Jugoslaviji 255
892 40 1987 Šarin, A. On the feasibility of controlled overpumping in the Nile Delta, Egypt 265
893 40 1987 Čakarun, I., Mraz, V., Babić, Ž., Mutić, R., Sokač, A. & Franić, D. Geološke i hidrogeološke specifičnosti kvartarnog vodonosnog kompleksa prisavske ravnice na dionici granica SR Slovenija - Rugvica 273
894 40 1987 Velić, J. Geološki odnosi u sklopu prirodnih sustava za potrebe prostornih planova 291
895 40 1987 Jurković, I. Barite deposits on Mount Međuvršje south and south-east of the town of Kreševo, Bosnia 313
896 40 1987 Jurković, I., Šinkovec, B. & Berce, B. Les gites plombo-zinceferes Koudiat El Behmia (El Menaa), Tunisie 337
897 40 1987 Sakač, K., Šinkovec, B., Babić, Lj., Sesar, T., Drobne, K. & Zupanič, J. O tektonici, sedimentima paleogena i ležištima boksita područja Lištice u Hrvatskoj 351
898 40 1987 Tomašić, I. Prostorna analiza tektonskog sklopa primjenom računala 379
899 40 1987 Oluić, M. & Bodrožić, Đ. Prospection of gold in the area of the Mentebah and Tenungun rivers on the island of Kalimantan (Borneo, Indonesia) 407
900 40 1987 Kochansky-Devide, V. Znanost o Zemlji i crtanje 421
901 41 1988 Sokač, B. Fanesella anae n. Sp., a new calcareous alga (Dasycladaceae) from the Lower Lias of Velebit Mountain (Croatia) 9
902 41 1988 Prlj, N. & Mudrenović, V. Srednjotrijaski amoniti iz područja Pribudića 15
903 41 1988 Velić, I. & Tišljar, J. Litostratigrafske jedinice u dogeru i malmu zapadne Istre (zapadna Hrvatska, Jugoslavija) 25
904 41 1988 Šušnjara, A. & Sakač, K. Miocenski slatkovodni sedimenti područja Sinja u srednjoj Dalmaciji 51
905 41 1988 Zagorščak, D. Gips iz dva nalazišta u Medvednici (SR Hrvatska) 75
906 41 1988 Bermanec, V. & Zebec, V. Izmjena titanita i orijentirano srastanje rutila i titanita od Alinaca kraj Prilepa u Makedoniji 81
907 41 1988 Slovenec, D. Transformacija biotita u klorit u granito-metamorfnim stijenama Papuka 86
908 41 1988 Tibljaš, D. & Šćavničar, S. Mineraloško istraživanje klinoptilolita, plagioklasa i seladonita iz tufa Donjeg Jesenja u Hrvatskom Zagorju 99
909 41 1988 Bukovec, D. Barit Crnog Kamena kod sela Alinci u Makedoniji 119
910 41 1988 Dravec-Braun, J., Lulić, S. & Braun, K. Distribution of 103Ru, 134Cs and 137Cs in different Geochemical Media in the Bruvno Area in the Years 1985 and 1986 123
911 41 1988 Vrkljan, M. Eruptivne stijene iz Pake (Kalnik, sjeverozapadna Hrvatska) 133
912 41 1988 Pamić, J., Lelkes-Felvari, G. & Raffaelli, P. Andalusite-bearing Schists from the Southwestern Parts of Papuk Mt. In Slavonija (Northern Croatia) 145
913 41 1988 Špalj, D. & Tišljar, J. Glaukonitni pješčenjaci u badenskim sedimentima okolice Novog Marofa 159
914 41 1988 Šimunić, A., Novosel-Škorić, S. & Piljurović, Lj. Litološka korelacija i kronostratigrafsko razgraničavanje kvartarnih naslaga na lokalitetu Prevlaka jugoistočno od Zagreba 167
915 41 1988 Mrinjek, E. Sitnozrnati turbiditi cenomana u prelaznom pojasu unutrašnjih i vanjskih Dinarida sjeveroistočno od Slunja 181
916 41 1988 Šebečić, B., Alajbeg, A., Vitezić, M. & Opić, I. Sedimentološke i organsko-geokemijske spoznaje o bituminozno-kerogenim pojavama Radošića kod Splita 197
917 41 1988 Marinčić, S. & Matičec, D. Žljebasti tektoglifi 219
918 41 1988 Herak, M. & Bukovac, J. Tektonsko okno Duralije u Žumberku 231
919 41 1988 Prelogović, E. & Velić, J. Kvartarna tektonska aktivnost zapadnog dijela Dravske potoline 237
920 41 1988 Heinrich-Miletić, M. Analiza jednadžbi kontinuiteta i jednadžbi toka fluida kroz porozne sredine pod tlakom 255
921 41 1988 Heinrich-Miletić, M. Numerički model injženjerskih hidrogeoloških sistema 237
922 41 1988 Tomašić, I. Modificirana prostorna analiza tektonskog sklopa u ležištima arhitektonsko-građevnog kamena primjenom računala 281
923 41 1988 Jovičić, D. & Oreški, E. Ležište arhitektonsko-građevnog kamena Romanovac kraj Obrovca (SR Hrvatska) 291
924 41 1988 Jurković, I. & Durn, G. Lead deposits in the Zrin district of Trgovska Gora in Croatia 317
925 41 1988 Jurković, I., Šinkovec, B., Grimani, I., Berce, B. & Crnički J. Les gites plombo-zinciferes Djebel et Tarabia et Djebel el Gasaa, Tunisie 341
926 41 1988 Jurković, I. Ore deposits in the Duboki Vagan region south and south-west of the town Kreševo, Bosnia 355
927 41 1988 Jurković, I. Hercinska metalogeneza rudnih ležišta Trgovske gore u Hrvatskoj  369
928 41 1988 Šinkovec, B., Palinkaš, L. & Durn, G. Rudne pojave Medvednice 395
929 41 1988 Radanović-Gužvica, B. Iz povijesti Mineraloško-petrografskog muzeja u Zagrebu 407
930 41 1988 Majer, V. In memoriam: William Watt Hutchison 415
931 41 1988 Crnković, B. In memoriam: Josip Paulić 417
932 42 1989 Babić, Ž. Osamdesetogodišnjica Geološke službe u Hrvatskoj XI
933 42 1989 Herak, M. Uloga Instituta za geološka istraživanja u razvoju i primjeni geoloških znanosti  XIX
934 42 1989 Sokač, B. Macroporella aptiensis n. Sp. (calcareous algae; Dasycladales) from the peri-reefal Lower Aptian limestones in western Croatia 1
935 42 1989 Bukovac, J. & Sokač, B. O gornjotrijaskim o donjilijaskim vapnencima sjeverne padine Gorjanca, južno od Kostanjevice (JI slovenija) i njihovom značenju za tumačenje geotektonskih odnosa u širem prostoru 7
936 42 1989 Pikija, M., Šikić, K., Tišljar, J. & Šikić, L. Biolititni i prateći karbonatni facijesi sarmata u području Krašić-Ozalj (središnja Hrvatska) 15
937 42 1989 Milanović, M. Hexaella heraki n. sp., a new problematical (incertae sedis) microfossil from the Lower Permian of the Gorski Kotar region (Croatia, Yugoslavia) 29
938 42 1989 Kalac, K. & Bajraktarević, Z. Biostratigrafska istraživanja naslaga pliocena i pleistocena podmorja sjevernog Jadrana 34
939 42 1989 Malez, M. & Malez, V. The Upper Pleistocene fauna from the Neanderthal man site in Krapina (Croatia) 49
940 42 1989 Šiftar, D. Starost evaporita i porijeklo sulfata u Rudama kraj Zagreba 59
941 42 1989 Brajdić, V. & Bukovec, D. Spiliti Samoborskog gorja 65
942 42 1989 Pamić, J. Zonalnost hercinskog metamorfnog kompleksa Krndije u Slavoniji (sjev. Hrvatska, Jugoslavija) 79
943 42 1989 Šimunić, A. & Pamić, J. Ultramafitne stijene kod gornjeg Orešja na sjeveroistočnim obroncima Medvednice 93
944 42 1989 Šebečić, B., Vitezić, M. & Alajbeg, A. Bituminozni-kerogene pojave Sjevernotrogirskog područja 103
945 42 1989 Marinčić, S. & Matičec, D. Kolapsne strukture u boksitnim jamama Istre 121
946 42 1989 Prelogović, E. Neotektonski pokreti u području sjevernog Velebita i dijela Like 133
947 42 1989 Klein, V. Ring structures of France 149
948 42 1989 Šušnjar, M. Problemi geotermalne geologije Dinarida u odnosu na tektogenezu 163
949 42 1989 Horvatinčić, N. & Grgić, S. Izotopna istraživanja voda s područja južnog Banata 187
950 42 1989 Bahun, S. Geološka osnova zaštite podzemnih voda u kršu 201
951 42 1989 Heinrich-Miletić, M. Rješavanje matematičkih modela toka podzemnih voda primjenom metode konačnih elemenata 213
952 42 1989 Heinrich-Miletić, M. Numerički modeli inženjerskih hidrogeoloških sistema - Metoda konačnih elemenata 221
953 42 1989 Miletić, P., Biondić, B., Fritz, F. & Heinrich-Miletić, M. Novi pristup evidenciji i gospodarenju rezervama podzemnih voda SR Hrvatske 235
954 42 1989 Grđan, D. & Kovačev, B. Utjecaj HE "Varaždin" na režim podzemnih voda u desnom zaobalju Drave kod Virje Otoka 249
955 42 1989 Mayer, D., Dulić, I., Velić, J. & Heinrich-Miletić, M. Hydrogeology of a part of the Bara basin in Kordofan province of the Sudan 259
956 42 1989 Šestanović, S., Barčot, D. & Čagalj, M. RQD in thin-layered beddings 281
957 42 1989 Skoko, D. & Prelogović, E. Geološki i seizmološki podaci potrebni za određivanje maksimalnih magnituda potresa 287
958 42 1989 Palinkaš, L. A.   Unexpected fluid inclusions composition in barite from Lika barite deposits 301
959 42 1989 Jovičić, D., Oreški, E., Bodrožić, Đ. & Pekaš, Ž. Vrenovanje ležišta arhitektonsko-građevnog kamena Borišina na Dugom otoku (SR Hrvatska) 311
960 42 1989 Jurković, I. The zinc deposit Agios Elefterios (Glyka Nera) southeast of Athens, Greece 333
961 42 1989 Jurković, I. Copper ore deposits in the Gradski Potok ore field of the Trgovska Gora district of Croatia 347
962 42 1989 Oluić, M. & Bodrožić, Đ. Prospection of coal in the area of the Simpur river southeast of Bengkulu on the island of Sumatra (Indonesia) 367
963 42 1989 Radanović-Gužvica, B. & Zebec, V. Tipovi uzoraka minerala i potreba trajnog čuvanja proučavanih mineraloško-petroloških uzoraka 383
964 42 1989 Zagorščak, D. O Vukotinovićevoj "Mineralogii i geognozii" 385
965 42 1989 Oluić, M.  In memoriam: Milan Tonejec 409
965-1 43 1990 Božićević, S. 80 godina Instituta za geološka istraživanja u Zagrebu IX
966 43 1990 Sokač, B. Cylindoporella bradarici n. sp. (Calcareous Algae; Dasycladales) from the Albian of the Dinaric Karst Area 1
967 43 1990 Basch, O. Neue oberpontische Molluskenarten aus den Bohrungen im Tal des Flusses Krapina 7
968 43 1990 Paunović, M. Prvi nalaz skeletnog fragmenta trijaskog gmaza u Jugoslaviji 15
969 43 1990 Čosović, V. Biometrical study of Discocyclina dispanse hungarica Kecskemeti from Lutetian of the Skradin-Dubravice area (SW Croatia) 17
970 43 1990 Fuček, L., Gušić, I., Jelaska, V., Korolija, B. & Oštrić, N. Stratigrafija gornjokrednih naslaga jugoistočnog dijela Dugog otoka i njihova korelacija s istovremenim naslagama otoka Brača 23
971 43 1990 Marjanac, T., Marjanac, Lj. & Oreški, E. Glacijalni i periglacijalni sedimenti u Novigradskom moru 35
972 43 1990 Benac, Č. & Šegota, T. Potopljena ris-virmska abrazijska terasa u podmorju ispred Rijeke, Hrvatska 43
973 43 1990 Marinčić, S. & Matičec, D. Kinematika neotektonskih deformacija u pdručju srednjeg toka rijeke Neretve 53
974 43 1990 Peh, Z. Application of factor analysis in dynamic geomorphology 59
975 43 1990 Peh, Z. Način izrade i primjena faktorskih karata u analizi strukturnih odnosa 69
976 43 1990 Mutić, R. Korelacija akcesornih minerala gline iz podine kvarcnog pijeska u Loborici (Istra) i pijesaka iz bušotine Susak-1 ("srednja" kreda, sjeverni Jadran) 81
977 43 1990 Šebečić, B. & Slovenec, D. Aragonite in kerogenous Lower Cretaceous carbonate rocks of Mt. Dinara 91
978 43 1990 Slovenec, D., Šebečić, B. & Šiftar, D. Minerali glina u gornjojurskim sedimentima Vrela Koreničkog kraj Titove Korenice 97
979 43 1990 Šiftar, D. Usporedba kemizma barita s područja Raštelice i Kreševa u Srednjebosanskom rudogorju 109
980 43 1990 Marci, V., Pleteš, G., Bosak, Ž. & Šatara D. Prvi nalaz akrecionih lapila u trijaskim naslagama kod Donjeg Pazarišta 113
981 43 1990 Pamić, J. & Marci, V. Petrologija amfibiolitskih stijena Slavonskih planina (Sjeverna Hrvatska, Jugoslavija) 121
982 43 1990 Lugvić, B., Majer, V. & Stumpfl, E. W. Geochemical characteristics of basaltic andesites from Baranja (Croatia, Yugoslavia) 135
983 43 1990 Heinrich-Miletić, M. Numerički modeli strujanja fluida u poroznoj sredini, III. Metoga graničnih elemenata 143
984 43 1990 Urumović, K., Hlevnjak, B., Prelogović, E. & Mayer, D. Hidrogeološki uvjeti varaždinskog vodonosnika 149
985 43 1990 Dravec-Braun, J. Primjena faktorske analize u statističkoj obradi podataka geokemijske prospekcije na Papuku i Krndiji 159
986 43 1990 Šušnjara, A., Sakač, K., Gabrić, A. & Šinkovec, B. Boksiti područja Sinja u srednjoj Dalmaciji 169
987 43 1990 Palinkaš, L. A. Siderite-barite-plysulfide deposits and early continental rifting in Dinarides 181
988 43 1990 Jurković, I. Iron-ore deposits in the Kosna ore field Trgovska Mountain, Croatia 187
989 43 1990 Jurković, I. & Zalokar, B. Paragenetic and genetic characteristic and mode of occurence of dome gold-bearing copper deposits in island Sumatra, Indonesia 195
990 43 1990 Kochansky-Devide, V. Geologija na Prvoj gospodarskoj izložbi u Zagrebu godine 1864. 205
991 43 1990 Božićević, S. Izvještaj o organizaciji i proslavi 80-te godišnjice Instituta za geološka istraživanja 209
992 43 1990 Bajraktarevic, Z. & Magas, B. In memoriam: akademik Vanda Kochansky-Devide 215
993 43 1990 Bahun S., Bajraktarevic, Z. & Magas, B. In memoriam: prof. dr. Antun Polšak 224
994 43 1990 Jurkovic, I. In memoriam: dr. Božidar Zalokar 230
995 44 1991 Sokač, B. & Jelaska, V. Salpingoporella polsaki n. Sp. (Calcareous algae: Dasycladaceae) from the Cenomanian deposits of the island of Brač 1
996 44 1991 Gužvica, G. Metoda procjene životne dobi spiljskog medvjeda (Ursus spelaeus) na temelju slojeva u zubnom cementu 9
997 44 1991 Lenardić, J. Kranijalni dijelovi, mandibule i izolirani zubi pleistocenskih slonova s raznih lokaliteta Hrvatske i Vojvodine 15
998 44 1991 Malez, M. & Brajković, D. Gornjopleistocenski sisavci u naplavinama rijeke Drave (Hrvatska) 31
999 44 1991 Malez, M., Hajek-Tadesse, V. & Malez, V. Postglacijalna fauna vertebrata iz Velike peći na Lipi u Medvednici (Hrvatska) 39
1000 44 1991 Paunović, M. Morfometrijeske karakteristike zubi vrste Ursus spelaeus iz gornjopleistocenskih slojeva Visoke pećine kod Valjeva (Srbija) 49
1001 44 1991 Fućek, L., Jelaska, V., Gušić, I., Prtoljan, B. & Oštrić, N. Padinski turonski sedimenti uvale Brbišnica na Dugom otoku 55
1002 44 1991 Velić, J. & Saftić, B. Subsurface spreading and facies characteristics of middle Pleistocene deposits between Zaprešić and Samobor 69
1003 44 1991 Bukovec, D. & Tibljaš, D. Sulfati s vodom iz okolice Prilepa (Makedonija) 83
1004 44 1991 Mutić, R. & Dmitrović, R. Akcesorni glaukofan u miocenskim naslagama Hrvatskog zagorja, Samoborske gore, Medvednice i Dilj-gore (Hrvatska) 89
1005 44 1991 Slovenac, D. & Šiftar, D. Vermikulit i smektit u klastičnim sedimentima južnih obronaka Medvednice 121
1006 44 1991 Slovenac, D., Sondi, I. & Crnković, B. Mineraloške karakteristike amfora s područja srednjeg Jadrana 129
1007 44 1991 Trubelja, F. & Mutić, R. Akcesorni teški minerali u boksitima Bosne i Hercegovine 139
1008 44 1991 Belak, M., Sarkotić-Šlat, M. & Pavelić, D. An occurence of Badenianrhyolitic volcanoclastic rocks from middle parts of Mt. Dilj (eastern Croatia) 151
1009 44 1991 Pamić, J. Gornjokredne bazaltoidne i piroklastične stijene iz Voćinske vulkanske mase na Papuku (Slavonija, Sj. Hrvatska) 161
1010 44 1991 Tadej, N. & Vragović, M. Kataklazirani i retrogradno metamorfozirani tonaliti kod sela Vučjak kamenski (Papuk, Hrvatska) 173
1011 44 1991 Vrkljan, M. & Vragović, M. Spiliti gornjeg toka Glogovnice i Rakovog potoka (Kalnik, sjeverozapadna Hrvatska) 181
1012 44 1991 Juračić, M. & Prohić, E. Mineralogy, sources of particles, and sedimentation in the Krka river estuary 195
1013 44 1991 Marjanac, T. Importance of megabeds for reconstruction of Paleogene flysch basin in Split hinterland (middle Dalmatia) 201
1014 44 1991 Tišljar, J. & Velić, I. Carbonate facies and depositional environments of the Jurrasic and lower Cretaceous of the coastal Dinarides 215
1015 44 1991 Zupanič, J. & Babić, Lj. Cross-bedded sandstones deposited by tidal currents in the Eocene of the outer Dinarides (island of Rab, Croatia) 235
1016 44 1991 Blašković, I. Raspored uzdužnih, reversnih i normalnih rasjeda i konstrukcija oblika i dubina ploha podvlačenja 247
1017 44 1991 Marinčić, S. & Matičec, D. Tektonika i kinematika deformacija na primjeru Istre 257
1018 44 1991 Bačani, A., Miletić, P. & Heinrich-Miletić, M. Utjecaj slabopropusnih naslaga na obnavljanje zaliha podzemnih voda na primjeru istočne Slavonije 269
1019 44 1991 Bahun, S. O postanku Crvenog i modrog jezera kod Imotskog 275
1020 44 1991 Fritz, F. Utjecaj recentnog okršavanja na zahvaćanje voda 281
1021 44 1991 Garašić, M. Morphological and hydrogeological classification of speleological structures (caves and pits) in the Croatian karst area 289
1022 44 1991 Grđan, D., Durman, P. & Kovačev-Marinčić, B. Odnos primjene režima i kvalitete podzemnih voda na crpilištima Varaždin i Bartolovec 301
1023 44 1991 Grgić, S., Horvatinčić, N. & Miletić, P. Radiocarbon and tritium measurements of groundwaters in eastern Slavonija 309
1024 44 1991 Barić, G. & Španić, D. Primjena optičkim metoda u određivanju naftno-matičnih stijena 313
1025 44 1991 Jamičić, D. Osvrt na rad J. Pamića "Zonalnost hercinskog metamorfnog kompleksa Krndije u Slavoniji (sjev. Hrvatska, Jugoslavija) 321
1026 44 1991 Bukovec, D. & Glumac, B. Primjena PC-a pri dokumentaciji prirodoslovne muzejske građe 325
1027 44 1991 Šebečić, B. Gušić, I. & Jelaska, V.: Stratigrafija gornjokrednih naslaga otoka Brača u okviru geodinamske evolucije Jadranske karbonatne platforme 327
1028 44 1991 Velić, I. To remember 331
1029 44 1991 Božičević, S.  Agony of the Plitvice lakes 332
1030 44 1991 Kiš, D. Ecological crime over Trsteno and the area around Dubrovnik 335
1031 44 1991 Velić, I. Za pamćenje 338
1032 44 1991 Božičević, S.  Agonija Plitvičkih jezera 338
1033 44 1991 Kiš, D. Ekološki zločin nad Trstenom i krajolicima u okružju Dubrovnika 339
1034 44 1991 Kranjec, V. In memoriam: dr. Živko Pletikapić 341
1035 44 1991 Velić, I. Riječ glavnog urednika 345